Promotic

Wynik komunikacji

Biblioteka AtouchX definiuje symboliczne stałe opisujące wynik komunikacji.
 
Natychmiastowy stan komunikacji
Stała Wartość Opis
atfMaskState &HF00 Wartość maskująca bity D11-D8 z natychmiastowym stanem komunikacji.
atfOk &H200 Komunikacja zakończyła się w porządku.
atfError &H400 Komunikacja zakończyła się z błędem.
atfTimeout &H800 Komunikacja zakończyła się z błędem "Timeout" - stacja nie odpowiedziała.
&H100 Stan wewnętrzny - "żądanie jest w trakcie przetwarzania" - do którego nie można się dostać w ramach obiektów biblioteki AtouchX, ponieważ wynik komunikacji jest zawsze zwracany po zakończeniu komunikacji.
 
Wynik komunikacji
Stała Wartość Opis
atrMaskResult &HFFFF0000 Wartość maskująca bity D31-D16 z wynikiem komunikacji.
atrOk &H0 Komunikacja była w porządku. Tylko jeżeli jednocześnie jest atfOk.
atrTransmit &H10000 Błąd transmisji danych na łączu (błąd ramki, błąd CRC, itd.). Prawdopodobnie zakłócenia na łączu.
atrParam &H20000 Błąd parametrów danych (niewłaściwa zmienna, wymiary, typ itd.). Prawdopodobnie niezgodność zmiennej bazodanowej na komputerze i w stacji.
atrFunction &H30000 Usterka. Stacja nie obsługuje tego typu transferu danych.
atrUnknown &H40000 Niesprecyzowany błąd.
atrTimeout &H50000 Timeout, stacja nie odpowiedziała. Tylko jeżeli jest atfTimeout.
atrDokopo &H60000 Błąd w transmisji danych pomiędzy DOKOPO i PC.
atrMixResponse &H70000 Mieszana (niespodziewana) odpowiedź ze strony stacji.
atrLock &H80000 Odczyt zmiennej bazodanowej nie został fizycznie wykonany, ponieważ w tym samym czasie trwa zapis tej samej zmiennej bazodanowej. Tylko jeżeli jest atfOk. Nie jest to błąd, ma informacje o znakach konfliktu odczytu/zapisu, który został rozwiązany na korzyść zapisu.
atrLength &H90000 Błąd transmisji danych (niewłaściwa długość danych).
atrReset &HA0000 Komunikacja nie została fizycznie przeprowadzona, ponieważ połączenie sprzętowe zostało zresetowane (ponownie zainicjowane) z powodu wykrycia jego wadliwego działania.
atrConnect &HB0000 Komunikacja nie została fizycznie zrealizowana, ponieważ nie ma dostępnego sprzętu (modemu) do połączenia. Jest konieczne najpierw zwolnienie sprzętu (modemu).
atrDisconnect &HC0000 Komunikacja nie została fizycznie zrealizowana, ponieważ wydano polecenie odłączenia stacji.
atrLinkDown &HD0000 Komunikacja nie została fizycznie zrealizowana, ponieważ połączenia ze stacją zostało zerwane.
atrConnectBusy &HE0000 Komunikacja nie została fizycznie zrealizowana, ponieważ nie ma dostępnego sprzętu (modemu) do połączenia - wszystkie modemy są zajęte. Jest konieczne poczekać i ponowić próbę.
atrInsert &H100000 Żądanie komunikacji zostało odrzucone, ponieważ bufor transferu jest pełny. Nie jest to bezpośredni rezultat komunikacji. Wartość ta jest stosowana w przypadkach, kiedy jest konieczne wykorzystanie wyniku komunikacji również do zgłoszenia błędu komunikacji nie rozpoczętej. Błąd ten jest wykorzystywany przez obiekt AtouchArch w metodzie "GetExtendedStatus(V)".
atrVariant &H110000 Komunikacja była w porządku, ale nie jest możliwe utworzenie zmiennej VBA dla odczytywanych danych.
atrFatalInsert &H120000 Żądanie komunikacji zostało odrzucone przy wprowadzaniu. Nie wynika to bezpośrednio z komunikacji. Wartość ta jest stosowana w przypadkach, kiedy jest konieczne zgłoszenie niepowodzenia w nawiązaniu komunikacji przy pomocy wyniku komunikacji. Błąd ten jest wykorzystywany przez obiekt AtouchArch w metodzie "GetExtendedStatus(V)".
© MICROSYS, spol. s r.o.