Update cookies preferences
Promotic

DbDatagram - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane w momencie nadejścia datagramu.
Zdarzenie powiadamia o wpłynięciu datagramu do zmiennej bazodanowej WID. Przedstawia użytkownikowi identyfikację źródła datagramu StremId w celu ewentualnej odpowiedzi, parametr Param określony przez użytkownika i bezpośrednio nową aktualną wartość zmiennej bazodanowej (tzn. przychodzącego datagramu).
 
Jeżeli zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy zdarzenie wytworzy zmienną DATA jako 2-wymiarową tablicą. Elementy tablicy są typu odpowiadającego typu zmiennej bazodanowej lub typu Variant zawierającego typ odpowiadający typowi zmiennej bazodanowej.
 
Po przetworzeniu datagramu musi zostać wywołana metoda potwierdzenia DbAcceptDatagram.
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która odebrała datagram.
StreamId(Long) Identyfikator źródła datagramu. W przypadku odpowiedzi na datagram wartość ta bez zmian zostanie przekazana do metody NetReplyDatagram.
Param(Long) Wartość określona w metodzie DbSetDatagram.
DATA(Variant) Aktualna zawartość zmiennej bazodanowej (tzn. odebrany datagram).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

switch (Param)
{
case 60:
if (WID == 1024)
{
var nVal = DATA;
}
break;
case 40:
if (StreamId == 1)
{
var nValAll = DATA;
}
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.