Promotic

DbDatagram - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie jest wywołane w momencie nadejścia datagramu.
Zdarzenie powiadamia o wpłynięciu datagramu do zmiennej bazodanowej WID. Przedstawia użytkownikowi identyfikację źródła datagramu StremId w celu ewentualnej odpowiedzi, parametr Param określony przez użytkownika i bezpośrednio nową aktualną wartość zmiennej bazodanowej (tzn. przychodzącego datagramu).
 
Jeżeli zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy zdarzenie wytworzy zmienną DATA jako macierz dwuwymiarową. Elementy macierzy są typu odpowiadającego typu zmiennej bazodanowej lub typu Variant zawierającego typ odpowiadający typowi zmiennej bazodanowej.
 
Po przetworzeniu datagramu musi zostać wywołana metoda potwierdzenia DbAcceptDatagram.
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która odebrała datagram.
StreamId(Long) Identyfikator źródła datagramu. W przypadku odpowiedzi na datagram wartość ta bez zmian zostanie przekazana do metody NetReplyDatagram.
Param(Long) Wartość określona w metodzie DbSetDatagram.
DATA(Variant) Aktualna zawartość zmiennej bazodanowej (tzn. odebrany datagram).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

switch (Param)
{
case 60:
if (WID == 1024)
{
var nVal = DATA;
}
break;
case 40:
if (StreamId == 1)
{
var nValAll = DATA;
}
break;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.