Promotic

LocalPutData - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zapisze wartość zmiennej bazodanowej do lokalnej bazy danych (bez komunikacji).
Metoda zapisze zawartość zmiennej bazodanowej lub część macierzy bazodanowej. Zapis odbywa się bez komunikacji z lokalną bazą danych na komputerze.
 
Zapisywana zawartość musi być zgodna z zapisywaną zmienną bazodanową. Jeżeli jest zapisywany do prostej zmiennej bazodanowej, wtedy musi być wartością prostą DATA. Jeżeli jest zapisywany do macierzy (i jej części), wtedy musi być DATA tablicą dwuwymiarową, którego ilość wierszy i kolumn odpowiada liczbie zapisywanych wierszy i kolumn. w tym przypadku nie mają znaczenia początkowe indeksy DATA, a jedynie wymiary. Podczas zapisu tylko jednego elementu macierzy bazodanowej, DATA może być zarówno zwykłą wartością jak i dwuwymiarową tablicą o jednym wierszu i jednej kolumnie.
 
DANE muszą być takiego typu, aby można było zapisywać ich wartości bez utraty informacji do zmiennej bazodanowej.
Składnia:
Integer LocalPutData(Long WID, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej przeznaczony do odczytu.
Row(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa indeks początkowego wiersza macierzy (indeksowane od 0), gdzie zapisuje.
Col(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa indeks początkowej kolumny macierzy (indeksowane od 0), gdzie zapisuje.
Rows(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa ilość wierszy macierzy, które są zapisywane.
Cols(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa ilość kolumn macierzy, które są zapisywane.
DATA(Variant) Zmienna, do której dane zostaną zapisane.
Wartość zwrotna:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var DATA = 144;
var nState = oATC.LocalPutData(nWID, DATA);
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var DATA = "Data array";
var nState;
DATA = DATA.SaveToVbArray();
nState = oATC.LocalPutData(nWID, 3, 0, 10, 8, DATA);
© MICROSYS, spol. s r. o.