Update cookies preferences
Promotic

NetReplyDatagram - metoda objektu AtouchX

Popis:
Požádá o zápis datagramu s odpovědí.
Metoda uloží předaný datagram s odpovědí do určené db. proměnné a tu následně odešle po síti stanici určené parametrem StreamId. Zápis je asynchronní, po ukončení zápisu je vyvolána událost EndNetPutData, která oznámí výsledek komunikace. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
 
Zapisovaný obsah musí odpovídat určené db. proměnné. Pokud se zapisuje do jednoduché db. proměnné, pak musí být DATA jednoduchá hodnota. Pokud se zapisuje matice, pak musí být DATA 2-rozměrné pole, jehož počet řádků a sloupců odpovídá rozměru zapisované proměnné. v tom případě nezáleží na počátečních indexech DATA ale pouze na rozměrech. Při zápisu právě jednoho prvku db. matice může být DATA jak jednoduchá hodnota tak i 2-rozměrné pole o jednom řádku a jednom sloupci.
 
DATA musí být takového typu, aby bylo možno jeho hodnoty zapsat do db. proměnné bez ztráty informace.
Syntaxe:
Integer NetReplyDatagram(Long WID, Long StreamId, Long Param, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která se naplní datagramem s odpovědí a odešle se.
StreamId(Long) Identifikátor zdroje datagramu na který se odpovídá. Hodnotu uživateli ovladač předkládá v události DbDatagram.
Param(Long) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení zápisu.
DATA(Variant) Zapisovaný obsah (tzn. datagram s odpovědí).
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nStreamId = 5;
var nParam = 65;
var DATA = 24;
var nState = oATC.NetReplyDatagram(nWID, nStreamId, nParam, DATA);
© MICROSYS, spol. s r.o.