Update cookies preferences
Promotic

InitFromFile - metoda objektu AtouchX

Popis:
Inicializuje připojení k síti DbNet podle zadaného popisu hardware a databáze.
Metoda provede počáteční inicializaci objektu. Dokud není inicializace úspěšně provedena, nelze používat ostatní metody objektu, protože tyto skončí s chybou "neinicializováno". Výjimku tvoří metody pro zjištění verzí, pro zjištění informací a metody pro konverzi času, které lze používat i bez inicializace.
 
Pokud je požadováno změnit hodnotu vlastnosti DirectEvents, pak je nutno provést tuto změnu před provedením inicializačních metod.
 
Je nanejvýš doporučeno testovat návratovou hodnotu inicializačních metod a ošetřit aplikaci na možnost neúspěchu inicializace. Některé chyby (například "špatný WID") jsou důsledkem chyb při parametrizaci a používání objektu a poměrně brzy se je daří odstraňovat. U inicializace ale vždy může dojít zejména k nedostupnosti HW prostředku pro připojení (COM, DOKOPO), což vede k následné nefunkčnosti aplikace.
 
Pokud je u objektu zavolána inicializační metoda, pak se musí vždy před zrušením objektu zavolat deinicializační metoda Done a to bez ohledu na to, zda inicializace dopadlo úspěšně či s chybou!
Syntaxe:
Integer InitFromFile(Object object, String HWFile, String DBFile)
Parametry:
object(Object) Objektový výraz, jehož výsledkem je objekt typu AtouchApp.
HWFile(String) Název souboru, který popisuje HW připojení počítače k síti DbNet.
DBFile(String) Název souboru, který popisuje databázi (seznam proměnných) sítě DbNet.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sHwIni = "Cfg/sHWfile.ini";
var sDbIni = "Cfg/sDBfile.ini";
var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nState = oATC.InitFromFile(sHwIni, sDbIni);

if (nState== 0 || nState== 258)
{
oATC.VariantOnly = true;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.