Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trends - metoda objektu TrendsView

Popis:
Vrací objekt tvTrend (reprezentující průběh veličiny) z kontejneru trendů. Pokud objekt zadaný parametrem vTrend neexistuje, vrací vlastnost hodnotu Nothing (viz příklad). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Syntaxe:
Trends(vTrend As Variant) As Object
Volání:
Set oTrend = oTView.Trends(nIndex)
Parametry:
vTrend(Variant) vTrend je buď index do pole kontejneru trendů nebo identifikátor tvTrend.ID
-2 - Vrací posledni objekt tvTrend v kontejneru.
-4 - Vrací aktivní objekt (zobrazován nad ostatními objekty tvTrend) dle nastavení vlastnosti TrendActive.
0,1,2,... - Vrací objekt zadaný indexem - celočíselnou hodnotou v parametru vTrend.
"ID" - Vrací objekt tvTrend, jehož vlastnost ID je rovna ID.
Příklad:
Dim oTrend
Set oTrend = oTView.Trends("t1")
If Not oTrend Is Nothing Then
  oTrend.ValueMin = 100
  oTrend.ValueMax = 200
Else
  ' .. error
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice