Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddTrend - metoda objektu TrendsView

Popis:
Metoda vytváří a vrací nový objekt typu tvTrend. Objekt je zařazen na konec do kontejneru trendů a je kdykoli přístupný pomocí metody Trends.
Syntaxe:
AddTrend(sID As String, sName As String) As Object
Volání:
Set oTrend = oTView.AddTrend(sID, sName)
Parametry:
sID(String) Identifikátor trendu (maximální délka je 64 znaků)
sName(String) Uživatelský název trendu
Vrácená hodnota:
Vrací referenci na vytvořený objekt tvTrend nebo pokud se objekt nepovedlo vytvořit, vrací hodnotu Nothing. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Maximální počet trendů je 255. Pokud nebudou parametry zadány nebo budou zadány jako prázdné řetězce (""), bude vytvořen nový objekt tvTrend s implicitně vygenerovanými parametry sID a sName. Nový objekt s přednastavenými parametry lze rovněž vytvořit v konfigurátoru Přidat.
Příklad:
Dim oTrend
Set oTrend = oTView.AddTrend("t1", "Teplota")
If Not oTrend Is Nothing Then
  ' .. ok
Else
  ' .. error
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice