Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FindTrend - metoda objektu TrendsView

Popis:
Vyhledání trendu-objektu typu tvTrend v závislosti na zadaných parametrech, například na zadané pozici.
Syntaxe:
FindTrend(nType As Long, vPar1 As Variant, vPar2 As Variant) As Long
Volání:
nTrend = oTView.FindTrend(nType, vPar1, vPar2)
Parametry:
nType(Long) Způsob vyhledání trendu
10 - je vyhledán průběh trendu (tzn. objekt typu tvTrend) nejbližší zadané pozici X, Y, pozice se zadává vzhledem k levému hornímu okraji plochy trendů (tuto plochu ohraničují stupnice)
vPar1(Variant) parametr vyhledání. Pokud nType je nastaveno na 10, pak se zde zadává X-ová souřadnice uvnitř plochy grafů vzhledem k levému hornímu rohu plochy grafů (ohraničené stupnicemi)
vPar2(Variant) parametr vyhledání. Pokud nType je nastaveno na 10, pak se zde zadává Y-ová souřadnice uvnitř plochy grafů vzhledem k levému hornímu rohu plochy grafů (ohraničené stupnicemi)
Vrácená hodnota:

Pokud byl trend nalezen, pak vrací pořadí (index) trendu v seznamu trendů (viz Trends, první trend v seznamu má index 0).

Pokud nebyl nalezen, pak vrací -1.

Poznámka:

Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Příklad:
Užitečné je použití v události onMouseArea, kdy jde kliknutím myši na průběh trendu tento trend aktivovat, viz Příklad2 této události.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice