Promotic

Příklad na PmaPrototype a PmaInstance

Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Prototype.
Je to příklad aplikace, ve kterém je v runtime pomocí objektů PmaInstance rozkopírován PmaPrototype (vzor) obsahující podobjekty PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup atd.

V objektu PmaFolder s názvem "Prototype" je jeden objekt PmaPrototype, tři objekty PmaInstance a jeden objekt PmaAlarmGroup. Objekt PmaPrototype obsahuje objekty PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup a PmaTimer. Tento objekt představuje prototyp (vzor) pro technologii jednoho kotle.

Nastavení objektu PmaInstance:
Objekty nazvané Boiler_Instance1, Boiler_Instance2 ... jsou v kartě "Instance" v konfigurátoru "Cesta k prototypu" napojeny na objekt PmaPrototype s názvem "Boiler_Prototype". V konfigurátoru "Parametry Pma objektu" je pak definován název parametru (boil) a je mu nastavena příslušná hodnota (1,3,3). Název parametru je shodný s názvem parametru v konfigurátoru "Parametry Pma objektu" objektu PmaPrototype a jeho hodnota je klíčová v identifikaci a následném nastavení dat, trendů, alarmů pro příslušný kotel.

Nastavení objektu PmaPrototype:
Objekt s názvem "Boiler_Prototype" má v konfigurátoru "Parametry Pma objektu" nastaven parametr boil na hodnotu 0.

Nastavení objektu PmaTrendGroup:
Objekt má v kartě "Trend" v konfigurátorech Identifikátor skupiny trendů a Zobrazovaný název skupiny složen výraz pomocí makro výrazů $.join a $.par.

Nastavení objektu PmaAlarmGroup:
Objekt má v kartě "Skupina" v konfigurátorech Identifikátor skupiny alarmů a Zobrazovaný název skupiny složen výraz pomocí makro výrazů $.join a $.par. Konfigurátory Rodič povolen a Rodič jsou napojeny na rodičovský PmaAlarmGroup.

Nastavení objektu PmaData:
Objekt má v kartě "Data" založeny proměnné TemperCurrent a TemperRequired. Jedna je přes ExtAlarmAnalog napojena na objekt PmaAlarmGroup se vzorem alarm0. V okně konfigurujícím toto datové rozšíření je konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření" a Zdroj alarmu (source) složen do makro výrazu pomocí Makro výraz $.join a Makro výraz $.par. A obě proměnné jsou přes ExtTrend napojeny na objekt PmaTrendGroup.

Objekt PmaTimer s názvem "Emul" slouží k emulaci hodnoty proměnné TemperCurrent vzhledem k hodnotě proměnné TemperRequired objektu PmaData.

Nastavení objektu typu PmaPanel:
Objekt s názvem "Panel" má v kartě "Obraz" v konfigurátorech Titul obrazu a Výchozí hodnota sViewPars výraz složený pomocí makro výrazů $.join a $.par.
V obrazu objekt PmgRoot má parametr boil s výchozí hodnotou 0.
Obraz obsahuje složené i jednoduché Pmg objekty. Objekty PmgString jsou napojeny datovou vazbou "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu" na data objektu PmaData. Objekt PmgSliderBox je napojen datovou vazbou "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu" na proměnnou TemperRequired objektu PmaData. Prohlížeč trendů má staticky nakonfigurovány trendované položky, ale bez napojení na server trendů. V události onStart je připojení k serveru trendů řešeno dynamicky metodou Connect. Ve třetím parametru této metody je použita metoda GetPar, která zjistí hodnotu parametru obrazu boil. Na základě toho je prohlížeč připojena k příslušné skupině trendů.

Nastavení objektu MainPanel typu PmaPanel:
Obraz je nakonfigurován jako přehledová obrazovka kde jsou totožné složené Pmg objekty zobrazující kotel. Objekty se liší pouze změněnou hodnotou parametru rodičovského objektu. Vložené Pmg objekty tento parametr využívají k napojení a zobrazení příslušných datových položek.

Příklad se vytvoří tak, aby byl funkční i jako Web aplikace. Proto v kartě "Web server" objektů nabízených do Webu je použit v konfigurátoru "Identifikátor Web komponenty" makro výraz $.par aby byla zajištěna jednoznačná identifikace komponent.
© MICROSYS, spol. s r.o.