Promotic

Příklad komunikace pomocí XML

Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/XmlServer. V této složce jsou dvě aplikace (Client a Server).
Je to příklad přenosu dat mezi dvěma aplikacemi PROMOTIC přes Ethernet. XML je standard pro přenos dat protokolem HTTP. Obecný popis XML komunikace viz Sdílení XML dat. Pro úplné vyzkoušení XML komunikace je vhodné použít dva počítače (i více) spojené v síti. Na jednom počítači se spustí aplikace XML Server, na druhém (třetím..) počítači aplikace XML Client. Komunikaci lze vyzkoušet i na jednom počítači, lze spustit aplikaci XML Server současně s aplikací XML Client.

XML server - PROMOTIC příklad XML komunikace

Popis ovládání aplikace:
Po spuštění aplikace se spustí emulace poskytovaných dat. Uživatel může ovládat emulaci dat tlačítky "Stop data emulation/Start data emulation" a "Reset data".

Popis implementace aplikace:
Aplikace XML Server je příklad komunikace poskytování dat v síti pomocí XML komunikace. Celý objekt XmlServer lze použít (po zkopírování a přizpůsobení) v konkrétních aplikacích, ve kterých je potřeba poskytovat data dalším aplikacím pomocí sítě (intranetu) nebo pomocí Internetu. Poskytovaná data lze prohlížet i Web prohlížečem bez instalovaného systému PROMOTIC.

- Objekt Data1 ve stromu Pma objektů slouží k emulaci dat, která jsou dále poskytována dalším aplikacím ve formátu XML. V kartě "Metody" je definována metoda projektanta "NulData", která slouží pro nastavení emulovaných dat na počáteční (nulové) hodnoty. Metodu využívá jednak tlačítko "Reset data" a také objekt Timer (viz podmínka ve skriptu onTick). Objekt TestXml slouží k vizualizaci dat, k ovládání emulace dat. Objekt Data1 slouží k uložení emulovaných dat. V kartě "Web server" je zatržen konfigurátor "Povolit jako Web komponentu", vazba na objekt PmaWeb a definován identifikátor poskytované komponenty.
Poskytovatel (XML Server) i uživatel (XML Klient) musí mít stejný typ sdílených dat (komponent) a jejich identifikátor.
- Objekt "Web" zajišťuje poskytování dat ve formátu XML.

XML klient - PROMOTIC příklad XML komunikace

Popis ovládání aplikace:
Po spuštění aplikace se nejprve otevře okno pro zadání jména (názvu) serveru, tzn. názvu počítače, na kterém server běží. Po zadání se přejde do okna ovládání komunikace. Uživatel má k dispozici tlačítko "Start data receive/Stop data receive", kterým se spustí/zastaví čtení dat ze serveru v pravidelných intervalech. Dále tlačítko "Send null data", kterým se zašlou na server počáteční (nulová) data. V editovacím okénku "Communication period" lze, po zastavení komunikace, zadat periodu komunikace (viz objekt PmaTimer) v sekundách. Při zadání periody 0 sekund se neprovádí komunikace v pravidelných intervalech, ale načítání dat se provádí ihned po skončení předchozího čtení. Načítaná data se zobrazují v panelu dat. Dále je k dispozici okno "Transmission statistics", kde se vyhodocuje úspěšnost jednotlivých přenosů.

Poznámka: Název serveru (počítače na kterém běží XML Server) lze zjistit na počítači v "Ovládací panely" v položce "Systém".
Pro připojení lze použít také IPv4 adresu serveru.


Popis implementace aplikace: Aplikace XML Client je příklad komunikace poskytování dat v síti pomocí XML komunikace. Celý objekt XmlClient lze použít (po zkopírování a specifikaci) v konkrétních aplikacích, ve kterých je potřeba získávat, nebo zasílat data dalším aplikacím pomocí sítě (intranetu) nebo Internetu.

- Objekt AddrSrv je určen pro zadání názvu počítače, na kterém běží XML server (tzn. název počítače poskytovatele dat). Adresa se ukládá v objektu Data_Par do data "Addr". V tlačítku "Open the window for Data1 communication" je použita metoda Pm.CreateView k otevření obrazu pro sledování načtených dat.
- Objekt Data1 ve stromu Pma objektů slouží k načítání nebo k zasílání dat. V kartě "Metody" jsou definovány metody pro načtení nebo k zaslání dat pro XML Server.
- Metoda "Read" - načtení dat z XML Serveru
- Metoda "Write" - zaslání nulových dat (tlačítko "Send null data").
- Objekt TestXml slouží k vizualizaci dat, k ovládání komunikace.
- Metoda "ReadStart" - povolení čtení dat (tlačítko "Start data receive").
- Metoda "ReadStop" - zastavení čtení dat (tlačítko "Stop data receive").
- Metoda "Write" - zaslání nulových dat (tlačítko "Send null data").
- Objekt Timer v pravidelných intervalech volá metodu "Read" (v události onTick). Zde se nastaví perioda čtení (karta "Časovač").
- Objekt DataRead slouží k uložení načtených dat. V události onEndOfTransfer se vyhodnocuje úspěšnost čtení a také se spouští čtení s periodou 0 sekund (viz podmínka).
- Objekt DataWrite jsou nulová data k zaslání.
- Objekt Statistic slouží k uložení hodnot statistiky úspěšnosti komunikace.


Objekt Data_Par ve stromu Pma objektů slouží pro určení základních parametrů komunikace.
- "Addr" Slouží pro ukládání adresy serveru (Server name).
- "Period" Slouží pro ukládání hodnoty periody čtení z Edit okénka "Communication period".
- "Reading" Slouží pro ukládání indikace čtení povoleno/nepovoleno.
© MICROSYS, spol. s r.o.