Promotic

Przykład PmaPrototype oraz PmaInstance

Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Prototype.
Jest to przykład aplikacji, w której jest w runtime przy pomocy obiektów PmaInstance nakopiowany PmaPrototype (szablon) zawierający podobiekty PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup itd.

W obiekcie PmaFolder o nazwie "Prototype" znajduje się obiekt PmaPrototype, trzy obiekty PmaInstance oraz jeden obiekt PmaAlarmGroup. Obiekt PmaPrototype zawiera obiekty PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup oraz PmaTimer. Obiekt ten przedstawia prototyp (szablon) dla technologii jednego kotła.

Ustawienie obiektu PmaInstance:
Obiekty nazwane Boiler_Instance1, Boiler_Instance2 ... znajdują się w karcie "Instancja" w konfiguratorze "Ścieżka do prototypu" powiązane do obiektu PmaPrototype o nazwie "Boiler_Prototype". W konfiguratorze "Parametry Pma obiektu" jest określana nazwa parametru (boil) oraz ustawiona odpowiednia wartość (1,3,3). Nazwa parametru jest zgodna z nazwą parametru w konfiguratorze "Parametry Pma obiektu" obiektu PmaPrototype i jego wartość jest kluczowa w identyfikacji oraz dalszym ustawieniu danych, trendów, alarmów dla odpowiedniego kotła.

Ustawienie obiektu PmaPrototype:
Obiekt o nazwie "Boiler_Prototype" posiada w konfiguratorze "Parametry Pma obiektu" ustawiony parametr boil na wartość 0.

Ustawienie obiektu PmaTrendGroup:
Obiekt posiada w karcie "Trend" w konfiguratorach Identyfikator grupy trendów oraz Wyświetlana nazwa grupy złożone wyrażenie z makro wyrażeń $.join oraz $.par.

Ustawienie obiektu PmaAlarmGroup:
Obiekt posiada w karcie "Grupa" w konfiguratorach Identyfikator grupy alarmów oraz Wyświetlana nazwa grupy złożone wyrażenie z makro wyrażeń $.join oraz $.par. Konfiguratory Rodzic aktywny oraz Rodzic są powiązane z rodzicem PmaAlarmGroup.

Ustawienie obiektu PmaData:
Obiekt posiada w karcie "Dane" zdefiniowane zmienne TemperCurrent oraz TemperRequired. Jedna jest poprzez ExtAlarmAnalog powiązana do obiektu PmaAlarmGroup z wzorem alarm0. W oknie konfiguracyjnym tego rozszerznia danych znajduje się konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych" oraz Źródło alarmu (source) złożony z macro wyrażeń $.join oraz $.par. Obie zmienne są przy pomocy ExtTrend powiązane do obiektu PmaTrendGroup.

Obiekt PmaTimer o nazwie "Emul" służy do emulacji wartości zmiennej TemperCurrent względem wartości zmiennej TemperRequired obiektu PmaData.

Ustawienie obiektu typu PmaPanel:
Obiekt o nazwie "Panel" posiada w karcie "Panel" w konfiguratorach Tytuł panela oraz Wartość domyślna sViewPars wyrażenie złożone z makro wyrażeń $.join oraz $.par.
W panelu obiekt PmgRoot posiada parametr boil o wartości domyślnej 0.
Panel zawiera złożone oraz proste Pmg obiekty. Obiekty PmgString są połączone powiązaniem danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu" z danymi obiektu PmaData. Obiekt PmgSliderBox jest połączony powiązaniem danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu" ze zmienną TemperRequired obiektu PmaData. Przeglądarka trendów posiada statycznie ustawione trendowane pozycje, ale bez powiązania do serwera trendów. W zdarzeniu onStart połączenie z serwerem trendów jest rozwiązane dynamicznie przy pomocy metody Connect. W trzecim parametrze tej metody jest zastosowana metoda GetPar, która stwierdzi wartość parametru panela boil. Na podstawie tego jest przeglądarka podłączona do odpowiedniej grupy trendów.

Ustawienie obiektu MainPanel typu PmaPanel:
Panel jest wytworzony jako podgląd, w którym znajdują cie złożone Pmg obiekty odzwierciedlające kotły. Obiekty różnią się tylko zmienioną wartością parametru obiektu rodzicielskiego. Wżłobione Pmg obiekty korzystają z tego parametru do połączenia oraz wyświetlenia odpowiednich danych

Przykład jest wytworzony tak, żeby działał również jako Web aplikacja. Dlatego w karcie "Web serwer" obiektów oferowanych do Webu zostało wykorzystane w konfiguratorze "Identyfikator Web komponentu" makro wyrażenie $.par, by została zapewniona jednoznaczna identyfikacja elementów.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.