Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obraz - záložka objektu PmPanel

Popis:
Základní nastavení obrazu. Definuje se zde popis obrazu, práva pro otevírání/zavírání, tisk obrazu, atd. Tlačítkem "Editace grafického obsahu" lze také otevřít Editor obrazů s daným obrazem.
Konfigurační položky:
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Otevřít na klávesuKlávesa nebo kombinace kláves, po jejichž stisknutí bude otevřen daný obraz. Klávesu je nutno definovat stisknutím (ne editací).

Tento konfigurátor je zastaralý a je zobrazen pouze pokud obsahuje platnou hodnotu klávesy nebo kombinace kláves.

Výchozí hodnota sOptionsÚdaje předávané vlastnímu prohlížeči. Určují kde a jak má být prohlížeč zobrazen.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;modal:1;".

Podrobný popis viz sOptions.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Hodnoty zde lze editovat ručně, nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře okno pro Nastavení výchozích hodnot Options.

 
Jedná se o statické výchozí nastavení údajů. Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče, viz parametr sOptions v metodě OpenView. V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
Výchozí hodnota sParamsÚdaje předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Podrobný popis viz sParams.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

 
Jedná se o statické výchozí nastavení údajů. Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče, viz parametr sParams v metodě OpenView. V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
 
Umožňuje nastavit hodnotu parametrů grafického prvku PmiRoot. Tento parametr je pak přístupný v konfigurátorech obrazu pomocí Makro výraz $.par a ze skriptu pomocí metody GetPar. Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem (název) a hodnotou. Syntaxe: "par:name1=value1;par:name2=value2; ...". Viz také: Parametry grafického prvku.
 
Vztah parametrů PROMOTIC objektu a grafického prvku: Důležité je, že lze předat parametr PROMOTIC objektu do obrazu jako parametr grafického prvku. Princip je, že parametr PROMOTIC objektu se nedostane dovnitř obrazu automaticky. V obraze je nutno založit v grafickém prvku PmiRoot příslušný parametr a při otevření obrazu jej nastavit na hodnotu parametru PROMOTIC objektu. Toho lze dosáhnout pomocí Makro výraz $.par, který umožní v tomto konfigurátoru získat hodnoty parametrů PROMOTIC objektu a vytvořit z nich parametry grafického prvku PmiRoot.

Příklad: Existují parametry PROMOTIC objektu "name1" a "name2" s hodnotami "boiler" a "temperature". Hodnoty těchto parametrů se mají předat stejně se jmenujícím parametrům obrazu při otevření obrazu. Makro výraz: $.join("par:name1=",$.par("name1"),";par:name2=",$.par("name2"),";") bude vyhodnocen na: "par:name1=boiler;par:name2=temperature;". Takže vyhodnocením makro výrazu s využitím hodnot parametrů PROMOTIC objektu, vznikla hodnota konfigurátoru, nastavující hodnoty parametrů obrazu pro otevření obrazu.

Téma nápovědy obrazuZde můžete zadat identifikátor vnitřního dokumentu, který se zobrazí, pokud v tomto obraze (pokud je aktivní) stisknete klávesu F1. V případě CHM souboru se zde zadává cesta (v případě HLP číslo) k vnitřnímu dokumentu. Například pokud byste chtěli zobrazit popis objektu PmData v PromoticCs.chm, pak by to byla cesta: /Objects/Promotic/PmData/Desc.htm. Viz konfigurátor "Cesta k runtime helpům". Viz také: Jak spouštět v aplikaci aplikační nápovědy.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Nastavení skriptovacího jazykaNastaví typ skriptovacího jazyka (VBScript nebo JavaScript).
vbscript (zastaralé) - Všechny skripty v událostech grafických prvků v tomto obraze budou psány v jazyce VBScript. Umožní funkčnost Web obrazů pouze pod internet prohlížečem Internet Explorer.

V tom případě následující konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je viditelný a lze zadat "full" a "client".

javascript - Všechny skripty v událostech grafických prvků v tomto obraze budou psány v jazyce JavaScript. Umožní plnou funkčnost Web obrazů pod všemi typy standardních internet prohlížečů (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..).

V tom případě následující konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace není viditelný a je nastavena úroveň "client".

Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikaceUrčuje způsob integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace. Jednak z hlediska přístupu k objektům aplikace ze skriptů v prohlížeči obrazu, a také opačně z hlediska přístupu k obsahu otevřeného prohlížeče obrazu z lokální aplikace.

Tento konfigurátor je viditelný jen pokud je nastaven jazyk VBScript. Pro jazyk JavaScript je nastaven režim "client".

full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) - Ze skriptů v prohlížeči obrazů je přístup k celé lokální aplikaci (tzn. k PROMOTIC objektům aplikace). Také z aplikace je přístup k obsahu otevřeného prohlížeče obrazu (tzn. ke grafickým prvkům). Ve skriptech v událostech grafických prvků v lokálním prohlížeči obrazu lze přistupovat k celé lokální aplikaci stejně jako v událostech PROMOTIC objektů. Upozornění! Volba je povolena pouze pro skriptovací jazyk VBScript. Pokud je obraz povolen i pro Web, pak je nutno ve skriptech testovat, zda je prohlížeč otevřen lokálně nebo ve Webu například pomocí vlastnosti PmiRoot.ClientType.

Upozornění! Nastavení platí pouze pro lokální aplikaci, ve Web obraze je prohlížeč obrazu vždy v režimu "client".

client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmPanel a objektu Pm - Ze skriptů v prohlížeči obrazů není přístup k lokální aplikaci (tzn. k PROMOTIC objektům), je pouze omezený přístup k vlastnímu objektu PmPanel a objektu Pm, které tvoří rozhraní mezi prohlížečem obrazu a aplikací. Z aplikace není žádný přístup k obsahu otevřenému prohlížeče obrazu (tzn. ke grafickým prvkům). Jedná se o doporučený způsob, kdy prohlížeč lokálního i Web obrazu má stejná omezení. Není proto nutno testovat, zda je prohlížeč otevřen lokálně nebo ve Webu. A je podmínkou pro zajištění případného budoucího rozšiřování aplikace o nové budoucí možnosti systému PROMOTIC. Upozornění! Volba je povolena pro skriptovací jazyk VBScript a JavaScript.
Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu Při zatržení je možno obraz otevřít vícekrát současně. Výhodné zejméná u parametrizovaných obrazů, kde lze současně otevřít tentýž obraz s různými parametry.

Upozornění! Volba je povolena pouze pro obrazy, které mají konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" nastavený na "client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmPanel a objektu Pm".

Editace grafického obsahuStisknutím tohoto tlačítka je vyvolána editace tohoto obrazu v Editoru obrazů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice