Promotic

Předkonfigurace "PmModbusMr - West 6100+ měřič a regulátor teploty (Modbus RTU) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master.

Zařízení West 6100+ je určeno pro měření a regulaci teploty. Aplikace PROMOTIC komunikuje se zařízením pomocí komunikačního ovladače PmModbusMr.
Viz také Komunikace s měřiči a regulátory od firmy West Instruments.

Připojení zařízení k počítači lze realizovat na svorkách 11 a 12 (RS485) přes převodník RS485/RS232 přes sériový port počítače (RS232). Způsob připojení je popsán v dokumentaci výrobce.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Sériový port, Rychlost ...).
Objekt PmaCommGroup s názvem "data" má v kartě "Parametry" definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V kartě "Data" jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmaData (viz ExtComm). Jednotlivá Data svou strukturou a pojmenováním odpovídají názvům parametrů uvedených v popisu protokolu výrobce.

Objekt PmaTrendGroup s názvem "Trend" má v konfigurátoru "Typ uložení" nastaveno ukládání trendovaných veličin do Database dBase backups. Proměnné pro objekt PmaTrendGroup jsou definovány v objektu PmaData pomocí ExtTrend.

Objekt PmaPanel obsahuje prohlížeč trendů PmgTrendViewer a PmgWTable. Dále objekty PmgButton pro zadání hodnot zařízení a pro nastavení a ovládání prohlížeče. Objekty PmgRasterImage jsou jako barevné indikátory aktuálního stavu a objekty PmgString mají popisné texty nebo hodnoty zobrazující aktuální stav měření.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommWest6100"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Perioda automatického ukládání [s]Perioda v sekundách. Vždy po uplynutí této periody je interně volána metoda Run, pak je vyvolána událost onAddRecord a pak uchová všechny aktuální hodnoty proměnných v kartě "Data".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaTrendGroup > Trend > Perioda automatického ukládání [s]".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmModbusMr - West 6100+ měřič a regulátor teploty (Modbus RTU) - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.