Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmModbusMr - Emerson Smart Whireless Gateway moduly (Modbus TCP/IP) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Komunikace protokolem Modbus TCP/IP se zařízením Emerson.

Předkonfigurace vytvoří data staticky napojená na časové údaje v pevném adresním prostoru Wireless Gateway. A data jednoho zařízení k němu připojeného na zadané Modbus adrese.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.
- Obraz slouží k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...).
Objekt PmaCommGroup s názvem "data" má v kartě "Parametry" definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V kartě "Data" jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmaData (viz ExtComm).

Objekt PmaPanel slouží pro zobrazení nastavení komunikace mezi aplikací a připojeným zařízením. Má sekci kde je legenda. Ta barevně objasňuje stav a kvalitu vstupů a výstupů připojeného zařízení. Ve třech sloupcích jsou složené objekty PmgBox. Společné pro tyto objekty je to, že obsahují shodný parametr dinx. Parametr určuje index (pořadí) pro data své konkrétní skupiny (AI, DI, DO). Vložené objekty v každém z nich tento parametr použijí k napojení na příslušná data. Tyto objekty podle svého určení a stavu dat zobrazují hodnoty, název nebo barevně kvalitu a hodnotu. Ve sloupci pro digitální výstupy jsou vloženy navíc dvě tlačítka ON a OFF, kterými lze tyto výstupy ovládat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommEmerson"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Název připojeného zařízení
Modbus adresa se zadává ve zkrácenén tvaru (adresa - 40000), například: skutečná adresa je 40010, ale zadává se pouze 10. Jedno zařízení může poskytovat několik hodnot. Zadejte modbus adresu na kterých jsou požadované hodnoty.
Modbus adresa registru - PVJedno zařízení může poskytovat několik hodnot. Zadejte modbus adresu na kterých jsou požadované hodnoty.
Modbus adresa registru - SVJedno zařízení může poskytovat několik hodnot. Zadejte modbus adresu na kterých jsou požadované hodnoty.
Modbus adresa registru - TVJedno zařízení může poskytovat několik hodnot. Zadejte modbus adresu na kterých jsou požadované hodnoty.
Modbus adresa registru - QVJedno zařízení může poskytovat několik hodnot. Zadejte modbus adresu na kterých jsou požadované hodnoty.
Vytvořit obraz pro testovací dataVytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu


Pokud má připojené zařízení více než 8 vstupů nebo výstupů, pak je nutno upravit vytvořenou předkonfiguraci pro tento počet:
- přidat příslušnou datovou položku do objektu PmaData
- přidanou datovou položku upravit v ExtComm a nastavit příslušnou ItemId
- v obrazu kopírováním přidat nový příslušný PmgBox a v jeho parametru dinx upravit hodnotu

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmModbusMr - Emerson Smart Whireless Gateway moduly (Modbus TCP/IP) - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.