Promotic

Předkonfigurace "PmModbusMr - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmModbusMr.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení zařízení s počítačem:
- přes Ethernet
- přes sériový port počítače (RS232/RS485..)

Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a viz také PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master..
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommModbus"
Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Zavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:
Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Připojit až při prvním přenosu
Zavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Zavřít spojení po každém přenosu
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Parity.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Parita".
NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit podobjekt PmaCommGroup
Přednastavená adresa zařízeníAdresa zařízení v síti Modbus.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry > Přednastavená adresa zařízení".
Bázové adresy oblastíZde se zadávájí adresy začátku datových oblastí (Bo, Bi, Ro, Ri).
Adresy pro tyto oblasti jsou všechny přednastavené na 0 (pokud se nezvolí předkonfigurace pro určité zařízení - viz Předkonfigurace / Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus). Pro různé druhy PLC mohou být tyto adresy jiné (např. adresy nezačínají od 0 ale od 1 nebo 40001, atd.).
Při komunikaci se "Adresa datové položky" upraví jako součet relativní adresy položky (určeno v identifikátoru ItemId) a bázové adresy oblasti.
Maximální počet proměnných přijatých v jedné zprávěPro každou oblast (Bo,Bi,Ro,Ri) se zde zadává maximální počet proměnných, které mohou být přenášeny v jedné zprávě. Tyto hodnoty závisí na typu automatu, se kterým se komunikuje (některé PLC automaty podporují přenos jen "málo" registrů v jedné zprávě, jiné automaty zase podporují více registrů) - toto je buď uvedeno v dokumentaci automatu nebo je to nutno zjistit experimentálně.
Přednastavené hodnoty jsou 64 pro Bo a Bi, 32 pro Ro a Ri (pokud se nezvolí předkonfigurace pro určité zařízení - viz Předkonfigurace / Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus).
Přednastavené hodnoty jsou velmi nízké. Zvětšením těchto hodnot (pokud to zařízení umožňuje) lze docílit zrychlení komunikace, protože potřebná data se mohou přenášen v menším počtu komunikačních zpráv.

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmModbusMr - Minimální sestava objektu PmaComm
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.