Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmModbusMr - West 6100+ czujnik temperatury i regulator (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master.

Urządzenie West 6100+ jest przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury. Aplikacja PROMOTIC komunikuje z urządzeniem przy pomocy drivera komunikacyjnego PmModbusMr.
Patrz również Komunikacja z miernikami i regulatorami od firmy West Instruments.

Połączenie urządzenia do komputera można wykonać na kontaktach nr 11 i 122 (RS485) lub za pośrednictwem konwertera RS485/RS232 po łączu szeregowym komputera (RS232). Sposób podłączenia jest opisany w dokumentacji producenta.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.
- Panel służy do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Port szeregowy, Prędkość transmisji ...).
Obiekt PmaCommGroup o nazwie "data" posiada w karcie "Parametry" zdefiniowane Parametry specjalne (patrz PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master). W karcie "Dane" pozycje są importowane przy pomocy rozszerzenia danych pozycji zdefiniowanych w obiekcie PmaData (patrz ExtComm). Poszczególne Dane odpowiadają swoją strukturą i nazwami nazwom parametrów przedstawionych w opisie protokołu producenta.

Obiekt PmaTrendGroup o nazwie "Trend" ma w konfiguratorze "Typ zapisu" ustawione zapisywanie trendowanych danych do Database dBase backups. Zmienne dla obiektu PmaTrendGroup są zdefiniowane w obiekcie PmaData przy pomocy ExtTrend.

Obiekt PmaPanel zawiera przeglądarkę trendów PmgTrendViewer oraz PmgWTable. Ponadto obiekty PmgButton do wprowadzania wartości urządzenia i do ustawienia i administracji przeglądarki. Obiekty PmgRasterImage służą jako kolorowe wskaźniki stanu bieżącego a obiekty PmgString posiadają teksty opisowe lub wartości wyświetlające aktualny stan pomiaru.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommWest6100"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Period zapisu automatycznego [s]Period w sekundach. Zawsze po upływie tego periodu jest wewnętrznie wywoływana metoda Run, następnie zostanie wywołane zdarzenie onAddRecord a następnie zapisze wszystkie bieżące wartości zmiennych w karcie "Dane".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaTrendGroup > Trend > Period zapisu automatycznego [s]" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmModbusMr - West 6100+ czujnik temperatury i regulator (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.