Promotic

tvGraph - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt tvGraph.

W zależności od ustawienia właściwości PmgTrendViewer.ViewMode obiekt wykreśla dane jednego obiektu tvTrend albo w formie 2D (3D) wykresu lub w formie tabeli jako kolumnę danych. Dla tego obiektu można ustawić przy pomocy jego właściwości wygląd:
- dla trybu graficznego, na przykład typ (linia ciągła, schody, słupek, stała, ...), kolor, grubość, wypełnienie, itd.
- dla trybu tabelkowego kolor tła komórek w kolumnie, kolor i czcinkę tekstu wartości, .. Właściwości ustawiające wyświetlenie dla trybu tabelkowego rozpoczynają się od prefiksu Table, na przykład tvGraph.TableTextColor. Szerokość kolumny jest określona właściwością tvTrend.TableColumnWidth.
Obiekt typu tvTrend może w razie potrzeby posiadać kilka obiektów tvGraph, lecz Domyślnie posiada zawsze jeden obiekt tvGraph - patrz właściwość tvTrend.GraphDefault. Tego domyślnego obiektu nie można usunąć, jest skonstruowany i na stałe wbudowany przy konstrukcji obiektu tvTrend, i jeżeli nie ma wytworzonych przez projektanta żadnych dalszych obiektów tvGraph (np. przy pomocy funkcji tvTrend.AddGraph), wtedy cały przebieg trendu jest wyświetlany prze ten domyślny obiekt.

Jeżeli jest wytworzonych kilka obiektów tvGraph, wtedy wykreślanie przebiega na podstawie określonej funkcji ważności (patrz: tvTrend.AddGraph oraz tvGraph.SetValidityFce) i według priorytetu poszczególnych obiektów tvGraph. Patrz szczegółowy opis w obiekcie tvTrend.

Przykład:
Niechaj oTView jest obiektem przeglądarki. Przykład ustawia parametry dla podstawowego obiektu tvGraph i wytworzy nowy obiekt tvGraph (i ustawia mu parametry), którym jest wykreślany przebieg trendowanej zmiennej w czasie, kiedy wartości przekroczą stałą 100 (patrz LimitVal(gt;100)). W innym czasie wykreślanie rpzebiega poprzez wykres domyślny.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var oGraph = oTView.Trends("t1").AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oGraphDef.Type = "Linear";
oGraphDef.Color = "#00ff00";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
oGraphDef.FillType = 1;   // wypełnij obszar pod wykresem w kolorze FillColor
oGraphDef.FillColor = "#008800";   // ustawiony ciemno zielony kolor

if (oGraph)
{
// ...Ustawienia dla graficznego trybu przeglądarki
oGraph.Color = "#ff0000";   // ustawiony czerwony kolor
oGraph.Type = "Linear";
oGraph.FillType = 11;
oGraph.FillColor = "#880000";
oGraph.FillColor2 = "#00ff00";
oGraph.PointsVisible = true;
oGraph.PointsType = 3;
oGraph.PointsSize = 8;
oGraph.PointsColor = "#000000";
// ...Ustawienia dla tabelkowego trybu przeglądarki
oGraph.TableBgColor = "#aaaaaa";
oGraph.TableTextColor = "#ff0000";
oGraph.TableFont.Size = "#ff0000";
oGraph.TableFont.Bold = true;
}
else
{
// ... error
}
Patrz również:
- tvTrend.Graphs (metoda)
© MICROSYS, spol. s r.o.