Promotic

TableBgColor - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Kolor tła kolumny wartości w trybie tabelkowym.
Składnia:
String TableBgColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb tabelkowy > Kolor > Tło" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.TableBgColor = "#d0d0d0";   // Zapis do właściwości
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.