Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Planer tygodniowy z jednym dziennym graficznym przedziałem czasu"

Panel z graficznym planerem tygodniowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / Planery".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel o wstępnie ustawionej nazwie "ScheduleWeek".
- Konfiguracja wstępna okna z wstępnie ustawionym graficznym obiektem PmgWTable. Zawiera przycisk do zapisania graficznie wprowadzonej konfiguracji zakresów czasu, przełącznik do wczytania programu.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").


W panelu (domyślnie ScheduleWeek) są umiejscowione obiekty PmgButton, PmgWCombo i dwa PmgWTable. Pierwsza tabela przedstawia czasowy rozkład dnia w tygodniu w półgodzinowych przedziałach.
W zdarzeniu onPanelStartEnd jest wołana metoda "LoadData", która posiada w parametrze numer aktualnego programu, który został znaleziony przy pomocy metody GetProgram. Następnie metoda "LoadData" wczytuje i przetwarza zapisane wartości do pierwszej tabeli w formie graficznej i do drugiej w formie liczbowej.

W karcie "Zdarzenia" w zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, który reaguje na kliknięcie myszką w obszarze przeglądarki w zależności od stanu obiektu PmgRadioButton.
Skrypt umożliwia:
w stanie 1 przesunąć najbliższy punkt w osi Y.


Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "ScheduleWeek"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r.o.