Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Kontrola stanu wybranego urządzenia w dziennym przedziale czasowu zgodnie z harmonogramem tygodniowym"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / Planery".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "Schedule".
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna PmaFolder zawiera wstępnie ustawione obiekty PmaPanel, PmaTimer oraz PmaData umożliwia ustawić i zapisać harmonogram do pliku. Ten harmonogram umożliwi w metodzie "SetDevices" obiektu PmaTimer ustawić wartości dla urządzenia w danym przedziale czasu.
- Panel "ScheduleWeek" posiada złożony obiekt PmgBox. Do niego są włożona obiekt PmgWTable, teksty opisów, przyciski do dodania i wstawiania nowej pozycji konfiguracyjnej, przycisk do edycji pozycji konfiguracji, przyciski do przesunięcia w liście w górę oraz w dół, przycisk do wczytania oraz przycisk do zapisania konfiguracji. Zanurzone okno zawiera przyciski dwustanowe do wyboru dni w tygodniu, teksty edycyjne z przyciskami do wprowadzania czasu, przełączniki do wyboru urządzenia, czynności i parametr czynności, przycisk dla potwierdzenia konfiguracji, przycisk do anulowania.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").


Konfiguracja wstępna jest przeznaczona do planowania czynności w technologii, gdzie znajdują się urządzenia z możliwością samodzielnego planu czasowego wykonania czynności. Lista urządzeń w formie tekstowej jest przedstawiona w metodzie "GetDevice" panelu głównego. Lista czynności w metodzie "GetAction" oraz lista parametrów czynności w metodzie "GetParam". Poszczególne wiersze tabeli tworzą polecenia przekazywane systemowi sterującemu w celu wykonania czynności dla poszczególnych urządzeń w zależności od czasu. Do konwersji z wartości tekstowych do wartości binarnych lub indeksowych w systemach sterujących i odwrotnie służą w wizualizacji metody ConvertDataArrayToByte oraz ConvertDataArrayToString. Metody ReadData oraz SaveData wczytują lub zapisują dane do pliku typu JSON.

Przyciski Dodaj oraz Włóż owtierają przy pomocy metody CreateView okno "SetAction", w którym można wprowadzić dane czasowe wybrać urządzenie, nazwę czynności oraz parametr czynności. Po potwierdzeniu jest dodany lub włożony nowy wiersz z wprowadzonymi parametrami. Przycisk Zmień otworzy to same okno modalne, w którym są wczytane dane edytowanego wiersza w celu ich zmian. Przyciski ze strzałkami umożliwiają zmianę kolejności zaznaczonego wiersza tabeli. Przycisk Wczytaj woła metodę projektanta "LoadData" i uzyskaną tablicę wartości zapisze do wierszy i kolumn tabeli. Przycisk Zapisz odczyta wartości z wierszy i kolumn tabeli w formacie JSON oraz przekaże w parametrze do metody "SaveData" do zapisu.

Obiekt PmaData zawiera zmienną Schedule typu String, która zawiera kopię harmonogramu zapisanego w pliku ScheduleData.json.

Obiekt PmaTimer w metodzie "SetDevices" umożliwi ustawienie wartości zmiennych dla danego urządzenia według harmonogramu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Schedule"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.