Promotic

Konfiguracja wstępna "Planer tygodniowy z wyborem urządzenia"

Panel tygodniowego planera z wyborem urządzenia.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Planer".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy dwa obiekty PmaPanel. Główny o wstępnie ustawionej nazwie "ScheduleWeek" i zagnieżdżony o nazwie "SetAction".
- Główne okno "ScheduleWeek" posiada złożony obiekt PmgBox. Do niego są włożona obiekt PmgWTable, teksty opisów, przyciski do dodawania i wstawiania nowej pozycji konfiguracyjnej, przycisk do zmiany pozycji konfiguracji, przyciski do przesunięcia na liście w górę oraz w dół, przycisk do wczytania oraz przycisk do zapisania konfiguracji. Zanurzone okno zawiera przyciski dwustanowe do wyboru dni w tygodniu, teksty edycyjne z przyciskami do wprowadzania czasu, przełączniki do wyboru urządzenia, czynności i parametr czynności, przycisk potwierdzenia konfiguracji, przycisk do anulowania.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").


Konfiguracja wstępna jest przeznaczona do planowania czynności w technologii, gdzie znajdują się urządzenia z możliwością samodzielnego planu czasowego wykonania czynności. Lista urządzeń w formie tekstowej jest przedstawiona w metodzie "GetDevice" panelu głównego. Lista czynności w metodzie "GetAction" oraz lista parametrów czynności w metodzie "GetParam". Poszczególne wiersze tabeli tworzą polecenia przekazywane systemowi sterującemu w celu wykonania czynności dla poszczególnych urządzeń w zależności od czasu. Do konwersji z wartości tekstowych do wartości binarnych lub indeksowych w systemach sterujących i odwrotnie służą w wizualizacji metody ConvertDataArrayToByte oraz ConvertDataArrayToString. Metody LoadData oraz SaveData wczytują lub zapisują dane do pliku typu JSON.

Przyciski Dodaj oraz Włóż owtierają przy pomocy metody CreateView okno SetAction, w którym można wprowadzić dane czasowe wybrać urządzenie, nazwę czynności oraz parametr czynności. Po potwierdzeniu jest dodany lub włożony nowy wiersz z wprowadzonymi parametrami. Przycisk Zmień otworzy to same okno modalne, w którym są wczytane dane edytowanego wiersza w celu ich zmian. Przyciski ze strzałkami umożliwiają zmianę kolejności zaznaczonego wiersza tabeli. Przycisk Wczytaj wywoła metodę LoadData i uzyskaną tablicę wartości zapisze do wierszy i kolumn tabeli. Przycisk Zapisz wczyta wartości z wierszy i kolumn tabeli w formacie JSON oraz przekaże w parametrze metody do zapisu SaveData.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "ScheduleWeek"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Udostępnić jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Udostępnić jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
© MICROSYS, spol. s r. o.