Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Przenośniki taśmowe"

Animacja ruchu zestawu przenośników taśmowych

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / Przenośniki taśmowe".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder z podobiektem PmaPanel o nazwie "Conveyors" oraz następnymi obiektami PmaFolder o nazwie "Data" oraz "EmulComm". Podobiekt "Data" posiada podobiekty PmaDataTable o nazwie "Belts" oraz "Boxes". Oraz również obiekt PmaTimer o nazwie "Timer". Ten podobiekt jest źródłem danych oraz wołanych metod dla realizowania animacji w panelu. Podobiekt "EmulComm" zawiera obiekt PmaData oraz PmaSequencer o nazwie "EmulComm". Dla rzeczywistej aplikacji jest zbędny. Służy tylko dla emulacji danych przychodzących z systemu sterowania ruchu przenośnika taśmowego.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Środowisko deweloperskie PROMOTIC - opis oraz ustawienie obiektów

Obiekt Timer w podobiekcie Data służy do ruchu materiału na taśmach a pojedyńcze kroki są w skrypcie opisane notatkami. Obiekt ten nie trzeba w żaden sposób ustawiać.

w obiekcie Belts w karcie "DataTable" w konfiguratorze "Maksymalna ilość wierszy" ustawia się ilość przenośników. w obiekcie Boxes w identyczny sposób można ustawić maksymalna ilość sztu (paczek) przesuwanych na taśmach. W obiekcie nadrzędnym "Data" w karcie "Zdarzenia" w zdarzeniu onStart jest konieczne zmienić te wartości na początku skryptu w zmiennych nBoxes oraz nBelts. Na końcu skryptu należy ustawić stan początkowy pojedyńczych taśm według instrukcji zawartej w notatce.

Obiekty w podobiekcie EmulComm nie są dla samej aplikacji potrzebne. Ale mogą służyć jako instrukcja, w jaki sposób można powiązać dane z komunikacji (emulowane przy pomocy obiektu PmaSequencer) ze zmiennymi w obiekcie PmaData. Te zmienne później powiązaniem danych lub przez wywołanie metody w zdarzeniu onItemAfterWrite zapisują do danych odpowiednich obiektów PmaDataTable.

Edytor grafiki panela PmaPanel - opis oraz ustawienie Pmg obiektów

Obiekt Conveyors zawiera obiekty PmgLine o nazwie "belt0" aż beltX. Te obiekty posiadają w konfiguratorze "Parametry Pmg obiektu" ustawione parametry iBelt oraz dir. Parametr iBelt określa kolejność (indeks) w grupie taśm (Belt). Parametr dir określa kierunek przesuwania "pudeł" na taśmie oraz może posiadać wartości 1-4. Ilość takich obiektów musi być zgodna z ilością określoną w aplikacji w obiekcie Belts.

Następnymi obiektami to obiekty PmgInstance o nazwie "box0" aż "boxX". Te posiadają w konfiguratorze "Parametry Pmg obiektu" ustawiony parametr iBox, który określa ich kolejność (indeks). Ilość takich obiektów musi być zgodna z ilością ookraśloną w aplikacji w obiekcie Boxes.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "ConveyorsHall"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.