Update cookies preferences
Promotic

tvPoints - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt tvPoints.

Obiekt tvPoints utrzymuje w sobie bufor punktów danych trendu (jeden punkt danych jest tworzony przez czas, wartość i atrybut punktu). Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do źródła danych przez wywołanie metody tvTrend.Connect, wtedy bufor ten jest automatycznie napełniany podczas każdego przesunięcia na osi czasu przeglądarki lub przy wywołaniu metody PmgTrendViewer.ReadData.
Z buforem punktów danych można pracować - dodawać, usuwać, przepisywać punkty danych przy pomocy metod tego obiektu. TO jest zwłaszcza dogodne, jeżeli obiekt tvTrend nie jest podłączony do żadnego źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup). Wtedy można na przykład przez wywołanie metody AddPoints napełnić bufor i można zastosować również możliwość wykonywania takiego napełniania w zdarzeniu onReadData przeglądarki, które zostanie wywołane zawsze przy przesunięciu/zmianie zoomu osi czasu.

Przykład1:
Stwierdzi tablicę punktów (czasu i wartości) w widocznej części przeglądarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var aValues = oPoints.GetValueArray("visible");
var aTimes = oPoints.GetTimeArray("visible");

Pm.Debug(aValues.GetItem(0));
Pm.Debug(aTimes.GetItem(0));
Pm.Debug(oPoints.Min("visible"));
Pm.Debug(oPoints.Max("visible"));
Pm.Debug(oPoints.Count("visible"));
Przykład2:
Niechaj obiekt tvTrend nie jest podłączony do źródła danych (w przykładzie chodzi o obiekt o identyfikatorze t1). Bufor do wyświetlenia jest wypełniany przy pomocy metod.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tNow = Pm.Time;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var vTimes = Pm.Array1(tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24, tNow);
var vValues = Pm.Array1(34, 56.6, 13.3, 98);
oTView.TimeSetType = 1;
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 1);
oTView.Draw();
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r.o.