Update cookies preferences
Promotic

RemovePoints - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Usunięcie punktów danych z bufora według parametrów sFilter, vParam.
Składnia:
Empty RemovePoints(String sFilter, [Variant vParam])
Parametry:
sFilter(String) Zakres wartości, które zostaną usunięte. Na przykład tekst w formie range:all;time:lt;.
"range" - Zakres wartości, które zostaną usunięte. Na przykład tekst w formie range:all;.
"all" - Wszystkie wartości, które znajdują się w buforze. Jeżeli jest wprowadzony parametr time, wtedy usunie wszystkie wartości z bufora lecz tylko do wartości czasu określonej w parametrach time, vParam.
"visible" - Wartości, które w chwili wywołania metody znajdują się w tej części bufora, która jest widoczna w przeglądarce. Jeżeli jest wprowadzony parametr time, wtedy są usuwane wszystkie wartości w widocznej części obszaru, lecz tylko do wartości czasu określonej w parametrach time, vParam.
"one" - Tylko jedna wartość. Ma to sens tylko jeżeli jest określony parametr time, usuwa wartość według parametrów time, vParam.
"time" - Określa, które wartości zostaną usunięte z bufora. W tym przypadku jest konieczne określić parametr vParam.
"near" - Z bufora jest usunięty czasowo najbliższy punkt do czasu określonego w parametrze vParam. W tym przypadku parametr range nie jest brany pod uwagę.
"gt" - Z bufora zostaną usunięte wszytkie wartości według parametru range których czas jest większe niż czas określony w parametrze vParam.
"ge" - Z bufora zostaną usunięte wszytkie wartości według parametru range których czas jest większe lub równe czasu określonemu w parametrze vParam.
"lt" - Z bufora zostaną usunięte wszytkie wartości według parametru range których czas jest mniejsze niż czas określony w parametrze vParam.
"le" - Z bufora zostaną usunięte wszytkie wartości według parametru range których czas jest mniejsze lub równe czasu określonemu w parametrze vParam.
vParam[opcjonalne] (Variant) Czas - określa zakres wartości, które zostaną usunięte. Należy wprowadzić tylko jeżeli jest ustawiony parametr time.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Ma to sens tylko dla trendów, które nie są podłączone do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup).
Patrz również:
Przykład1:
Przykład usuwa wszystkie wartości z bufora, których czas jest mniejsze lub równe czasu: 18.11.2024 22:00:00.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;

var sFilter = "range:all;time:le;";
var vParam = Pm.CreateDate(2024, 11, 18, 22, 0, 0, 0);
oPoints.RemovePoints(sFilter, vParam);
Przykład2:
Przykład usuwa jedną wartość z bufora, której czas jest najbliższy do wprowadzonego czasu: 18.11.2024 22:00:00.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sFilter = "time:near;";
var vParam = Pm.CreateDate(2024, 11, 18, 22, 0, 0, 0);
oPoints.RemovePoints(sFilter, vParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.