Promotic

GetIndexByTime - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Wyszuka indeks punktu danej według określonych parametrów.
Składnia:
Long GetIndexByTime(Variant vTime, Variant nStyle, Long nIndexType)
Parametry:
vTime(Variant) Czas, według którego ma być znaleziony punkt danej
Określenie czasu jest oczekiwane według ustawienia właściwości PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "czas lokalny", "czas zimowy" lub "czas letni".
nStyle(Variant) Określa punkt danej w stosunku do czasu vTime
0 - punkt, którego czas jest mniejsze lub równe vTime
1 - punkt, którego czas jest większe lub równe vTime
2 - punkt, którego czas jest najbliższy wobec czasu vTime
nIndexType(Long) Wymagany typ zwróconego indeksu
0 - Indeks jest zwrócony w stosunku do początku bufora
1 - Indeks jest zwrócony w stosunku do pierwszego punktu danych, który jest wyświetlony przez przeglądarkę bufora
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca indeks znalezionego punktu lub -1, jeżeli taki punkt nie został znaleziony.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Wartość indeksu, który metoda zwraca jest zależna od parametru nIndexType i odnosi się albo do całego bufora lub tylko do widocznej części bufora.
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
Przykład1:
Niechaj bufor zawiera ogółem 100 punktów danych, z nich 50 jest wyświetlone w przeglądarce i indeks pierwszego wyświetlonego punktu wynosi 7. Niechaj metoda znajdzie pierwszy punkt, który odpowiada czasu vTime według nStyle i indeks tego punktu wynosi 10. Wtedy przy ustawieniu nIndexType na 0 jest zwrócona wartość indeksu 10, przy ustawieniu na 1 jest zwrócona wartość indeksu 3.

Czas ma być wprowadzany jako "czas lokalny" ("czas zimowy" w okresie zimowym oraz "czas letni" w okresie letnim).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nIndex, vTime;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;

oTView.TimeSetType = 1;
vTime = "...";   // jest "czas lokalny"
nIndex = oPoints.GetIndexByTime(vTime, 0, 0);
Przykład2:
Czas ma być wprowadzany jako "czas zimowy" także w okresie letnim:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeSetType = 2;
vTime = "...";   // jest "czas zimowy"
nIndex = oPoints.GetIndexByTime(vTime, 0, 0);
© MICROSYS, spol. s r.o.