Promotic

Avg - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Zwraca średnią arytmetyczną obliczoną z wartości według parametru sFilter.
Składnia:
Double Avg(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Filtr wartości, które mają zostać włączone do obliczenia.
"all" - Wszystkie wartości, które znajdują się w buforze.
"visible" - Wszystkie wartości, które w chwili wywołania znajdują się w tej części bufora, która jest widoczna w przeglądarce.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
- tvPoints.Max (metoda)
- tvPoints.Min (metoda)
- tvPoints.Count (metoda)
- tvPoints.Sum (metoda)
Przykład:
Przykład obliczy średnią arytmetyczną, minimum, maksymum, sumę oraz ilość wszytkich punktów trendu "t1" znajdujących się w widocznym obszarze przeglądarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAvg, nMin, nMax, nSum, nCount;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
nAvg = oPoints.Avg("visible");
nMin = oPoints.Min("visible");
nMax = oPoints.Max("visible");
nSum = oPoints.Sum("visible");
nCount = oPoints.Count("visible");
© MICROSYS, spol. s r.o.