Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Monitorování a vyhodnocování provozu strojů ve výrobním závodě - Danfoss a.s.

Technické prostředky 1x PC Sever + 12x PC Client + 15x PmWebClient, MS SQL Server
Řídicí stanice 24x PLC typu Hitachi, Sprecher_Schuh, Simatic, Mitsubishi
Realizace MICROSYS, spol. s r.o.
Datum uvedení do provozu 2015
Kontaktní osoba Ing.Vladimír Klimant, mail: Vladimir.Klimant@danfoss.com
 
Výrobně-informační systém pro monitorování a vyhodnocování provozu strojů (výroba termostatů) zajišťuje:
- Zpracování dat z technologie: sběr, validaci a archivaci technologických a výrobních dat, událostí, veličin
- Komunikaci s PLC automaty, čidly a měřiči standardními komunikačními protokoly
- Sledování a vyhodnocování výkonnosti strojů a nastavování parametrů u strojů.
- Vyhodnocování vytíženost strojů a činností pracovníků za různá časová údobí
- Zadávání parametrů výroby, receptur a další
- Vyhodnocování počtu vyrobených kusů, cyklového času strojů, atd.
- Import dat z předdefinovaných tabulek a šablon MS Excel
- Objednávkový systém: zadávání / editace objednávek, evidence změn objednávek,...
- Provádění analýz, bilancí, generování podkladů pro plánování výroby
- Archivace dat do centrální databáze MS SQL Server, dokladování historie výroby
- Automatický export dat do předpřipravených formulářů formou MS Excel
- Nastavení přístupových práv a hesel
 
Vizualizace technologických dat

Vizualizace provozu technologie je realizována na terminálových PC stanicích u strojů ("plný" klient Promotic) nebo Web klientech PROMOTIC v podnikové síti Intranet

- Přehledová obrazovka hlavních provozních stavů strojů na hale (layout)
- Obrazovky z aktuálními hodnotami veličin pro vybraný stroj nebo skupinu strojů
- Zobrazení aktuálních měřených hodnot pro zvolený stroj
- Grafický průběh měřených veličin v čase
- Obrazovky správy a nastavování parametrů systému (pouze pro vybrané uživatele)
- Prohlížení a editace číselníků systému (číselník výrobků, strojů, atd.)
- Možnost přidat (nebo smazat) nový záznam do číselníků
- Obrazovky vyhodnocování a výstupních reportů
 
 
Systém poskytuje kompletní informace o výrobě a stavu technologie:
- Centrální datový server udržuje databázi všech technologických veličin, výrobků a parametrů systému
- Provádí optimalizaci výrobních procesů a tím výrazně napomáhá snižovat náklady podniku
- Klientské vizualizační stanice (Web klienti) na podnikovém intranetu slouží pro komfortní monitorování a parametrizování výroby, zadávání výrobních projektů operátorem, vedoucím provozu, mistrem, atd.
 
 
Objednávkový systém
- Správa seznamu objednávek, které se mají na strojích provádět
a. vyplňování objednávek přes elektronické formuláře
b. rozdělení podle operátorů a pracovišť (strojů)
c. možnost změnit pořadí objednávek nebo vytvořit novou objednávku / editovat
- Kontrola stavu objednávek
- Zápis parametrů objednávky do stroje (zápis parametrů do PLC automatu)
- Zaznamenávání času a doby prostojů, celkový čas, rozdělení podle důvodu nečinnosti, rozdělení prostoje podle objednávek
- Periodické načítání výrobně-technologických dat z PLC automatu a jejich vyhodnocování:
a. počet dobře / špatně vyrobených ks
b. doba činnosti / nečinnosti stroje
c. přiřazení kódů odstávek nebo důvodů nečinnosti stroje
 
Sledování toku materiálu = výrobku

Systém zajišťuje sledování technologického toku materiálu ve výrobě (informace, kterými stroji prochází výrobek)

 
Vyhodnocování naměřených dat

Systém umožňuje vyhodnocování naměřených dat z jednotlivých strojů podle:

- typu výrobku
- zvoleného časového období (směna, den, týden, měsíc, rok, zvolený časový rozsah)
- čísla stroje (kódu stroje)
- jména obsluhy

Ve výstupních reportech jsou vyhodnocována data z technologie podle různých kritérií a požadavků provozovatele:

- počet výrobků v ks: OK nebo CHYBA
- činnost / nečinnost stroje
- specifikace nečinnosti stroje
- počet zastavení stroje
- plán/skutečnost obsazení stroje dle přihlášení ke stroji (např. směn.report (8/6, 9)hod)
- za absolutní/relativní dobu např. při směnovém reportu (8/6, 9) hod.
- exporty do předpřipravených XLS
- měření OEE a cyklových časů pro jednotlivé moduly
- kvalitářské reporty měření
 
Automatizované vyplňování dat do předpřipravených formulářů Excel

Automatický export výrobních dat (např. kodů nečinnosti strojů) do předpřipravených výstupních reportů ve formátu MS Excel. Pro každé pracoviště (dispečerské PC u stroje) byly vytvořeny samostatné (individuální) elektronické formuláře (hodinové záznamy, kontrolní formulář atd.).

 
Systém uživatelů

V systému je vytvořeno více typů uživatelů s různými právy a přístupy k systému:

- prohlížení dat výroby a vyhodnocování
- technolog
- administrátor systému s možností nastavovat parametry systému
 
Přístup uživatelů k systému je chráněn hesly. Systém provádí kontrolu jména obsluhy, která se bude přihlašovat do systému. Editaci seznamů (upravovat, vytvářet nové, mazat) může provádět pouze zodpovědný pracovník provozovatele.
Navigace:
 
 
- Monitoring provozu strojů - Danfoss a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice