Promotic

LabelFormatType - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Typ formatu opisów wskazów głównych podziałki.
Składnia:
Long LabelFormatType
Wartości:
0 - LabelFormat lub tvTrend.LabelFormat = liczba. Określa ilość ważnych cyfr pomiędzy tvTrend.ValueMax oraz tvTrend.ValueMin. Tryb automatyczny, opis będzie wyświetlany tak, żeby był wyświetlony z wystarczającą dokładnością z uwzględnieniem zakresu podzialki (ValueMax - ValueMin).
1 - LabelFormat lub tvTrend.LabelFormat = liczba. Określa ilość miejsc dziesiętnych.
Domyślnie dla osi wartości.
10 - LabelFormat lub tvTrend.LabelFormat = string. Określa regułę formatowania.
Domyślnie dla osi czasu.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ formatu:" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Wartości 0 oraz 1 można zastosować tylko:
- dla osi wartości lub
- dla osi czasu, jeżeli jest ustawione PmgTrendViewer.TimeType = 1 (tzn. oś czasu jest liczbowa).
Patrz również:
Przykład:
Deskrypcje podziałki warości będą wartościami liczbowymi z dokładnością na 2 miejsca dziesiętne. Deskrypcje podziałki czasu będą czasy według formatu: dzień.miesiąc.rok NowyWiersz godzina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelFormatType = 10;
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";

oScaleValue.LabelFormatType = 1;
oScaleValue.LabelFormat = 2;
© MICROSYS, spol. s r. o.