Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaReport - Z PmaAdo do tabeli rozdzielonej na strony"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Raport / Raport (PmaReport)".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Wytworzy obiekt PmaReport, który jest podłączony na plik szablonu RepCycTable.htm (w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu") ulokowany w systemie PROMOTIC w folderze \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report. W zdarzeniu onReportRequest przy pomocy metody PmaDatabase.GetArray zostają wczytane dane z tabeli bazy danych. Tablica danych, tytuł, ilość wierszy tabeli na pierwszej (i następnej) stronie (ewentualnie tablica nazw kolumn) jest przy pomocy poleceń SetKeyValue przekazana do szablonu, który następnie ustawi właściwości i wyświetli tablicę danych.

Jeżeli żaden z szablonów funkcjonalnie lub graficznie nie odpowiada wymogom aplikacji, wtedy można dowolny skopiować do aplikacji PROMOTIC i tam dostosować go według potrzeb.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PmaReportDb"
Tytuł raportu tabelarycznegonagłówek raportu (domyślnie) Tabela danych z tabeli bazy danych
Ścieżka do obiektu PmaAdoŚcieżka względna lub bezwzględna do obiektu PmaAdo.
Tabela
Zazwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zazwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład otwarcia obiektu PmaReport:
Wywołane w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Obiekt zostanie otwarty jako samodzielne okno.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.CreateView(null, "/PmaReportDb", "", "target:_blank;").Open();
Przykład wydruku obiektu PmaReport:
Wywołane w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Przykład działa wyłącznie w aplikacji lokalnej. Jeżeli druk ma funkcjonować również po stronie Web klienta, wtedy metoda SaveToString musi być wywołana w metodzie panela na serwerze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sReport = pMe.Pm("/PmaReportDb").SaveToString("");
Pm.PrintHtmlPage(sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;");
© MICROSYS, spol. s r. o.