Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaReport - Historia eventów"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Raporty / Raport (PmaReport)".

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaReport. Obiekt ten jest podłączony w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu" do odpowiedniego pliku szablonu RepAlEv.htm. Szablony są umieszczone w systemie PROMOTIC w folderze \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report.

W zdarzeniu onReportRequest znajduje się skrypt.
Na początku skryptu jest konieczne w zmiennej oAl ustawić ważną ścieżkę do obiektu PmaAlarmGroup.
Do wczytania tablicy danych jest zastosowana metoda GetHistoryData:
sColumns (zmienna) określa, które kolumny mają zostać wyświetlone w raportu
sFilter1 (zmienna) określa, że kolumny będą mieć zlokalizowane nazwy, wyświetlonych zostanie aż do 200 rekordów i wyszukiwanie będzie przeprowadzane w ostatnich 500 wpisach.

Przy pomocy SetKeyValue jest przekazywana nazwa pliku szablonu:
Title1 - tytuł raportu
Title2 - zastosowane parametry filtracji i zakres czasu wyświetlonych danych alarmów
nRowsFirst - ilość wierszy w tabeli na pierwszej stronie
nRowsNext - ilość wierszy w tabeli na następnych stronach
aData - właściwa tablica danych alarmów


Podczas wyświetlania niniejszego raportu można zastosować parametry filtracyjne. Te parametry umożliwią wyświetlenie tylko tych eventów które są zdefiniowane w parametrze. W skrypcie zdarzenia onReportRequest znajduje się wartość tego parametru przyjęta jako następne wyrażenie filtrujące (sFilter2) metody PmaAlarmGroup.GetHistoryData.
Można zastosować parametry source, desc i to bądź odrębnie lub w kombinacji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "ReportEvHistory"
Tytuł raportu eventówtytuł raportu eventów
Ścieżka do obiektu eventówŚcieżka względna lub bezwzględna do obiektu PmaEventGroup.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład otwarcia obiektu PmaReport:
Wywołane w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Obiekt zostanie otwarty jako samodzielne okno.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/ReportEvHistory", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Przykład otwarcia obiektu PmaReport z parametrem:
Wywołane w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Obiekt zostanie otwarty w ramce "main" obiektu PmaWorkspace z wartością parametru source wprowadzonym w konfiguratorze "Wartość domyślna sViewPars" zmienionym na Boil.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/ReportEvHistory", "pars:{source:Boil}", "target:main;");
oCreator.Open();
Przykład wydruku obiektu PmaReport:
Wywołane w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Przykład działa wyłącznie w aplikacji lokalnej. Jeżeli druk ma funkcjonować również po stronie Web klienta, wtedy metoda SaveToString musi być wywołana w metodzie panela na serwerze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sReport = pMe.Pm("/ReportEvHistory").SaveToString("");
Pm.PrintHtmlPage(sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;");
© MICROSYS, spol. s r. o.