Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaReport - Z pliku CSV do tabeli rozdzielonej na strony"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Raporty / Raport (PmaReport)".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Wytworzy obiekt PmaReport, który jest podłączony na plik szablonu RepCycTable.htm (w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu") ulokowany w systemie PROMOTIC w folderze \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report. W zdarzeniu onReportRequest przy pomocy metody FileCsvRead zostają wczytane dane z pliku CSV. Tablica danych, tytuł, ilość wierszy tabeli na pierwszej (i następnej) stronie (ewentualnie tablica nazw kolumn) jest przy pomocy poleceń SetKeyValue przekazana do szablonu, który następnie ustawi właściwości i wyświetli tablicę danych.

Jeżeli żaden z szablonów funkcjonalnie lub graficznie nie odpowiada wymogom aplikacji, wtedy można dowolny skopiować do aplikacji PROMOTIC i tam dostosować go według potrzeb.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PmaReportCsv"
Tytuł raportu tabelarycznegonagłówek raportu (domyślnie) Tabela danych z pliku CSV
Źródło nazw kolumn
Bez nazw kolumn (domyślnie) - Opcja ta wyświetli wyłącznie dane bez nazw kolumn
Nazwy kolumn wprowadzone oddzielnie - Opcja ta jest stosowna, jeżeli jest potrzebne własne nazwanie kolumn
Nazwy kolumn są częścią tablicy danych - Opcja ta jest stosowna, jeżeli w tablicy danych źródłowych w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład otwarcia obiektu PmaReport:
Wywołane w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Obiekt zostanie otwarty jako samodzielne okno.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PmaReportCsv", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Przykład wydruku obiektu PmaReport:
Wywołane w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Przykład działa tylko w aplikacji lokalnej. Jeżeli druk ma funkcjonować również po stronie Web klienta, wtedy metoda SaveToString musi być wywołana w metodzie panela na serwerze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sReport = pMe.Pm("/PmaReportCsv").SaveToString("");
Pm.PrintHtmlPage(sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;");
© MICROSYS, spol. s r.o.