Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetInfo - metoda objektu PmObject

Popis:
Vrací referenci na Info objekt s daným názvem.
Syntaxe:
GetInfo(sName As String) As Object
Volání:
Set o = oObject.GetInfo("data")
Parametry:
sName(String) Název Info objektu. Každý PROMOTIC objekt může poskytovat více Info objektů, které se rozliší právě svým názvem.
Poznámka:

Metoda GetInfo je užitečná zatím jen pro poskytnutí Info objektu do grafického ActiveX objektu PmTable. Tento ActiveX objekt pak umí data z objektu zobrazovat automaticky, jen pro obnovení vizualizovaných dat je potřeba volat metodu PmTable.Draw.

Poskytované Info objekty jsou zatím tyto:

PROMOTIC objekt: Název Info objektu: Význam Info objektu:
PmDatabase "data" poskytuje tabulku dat obsažených v databázi, na kterou je tento objekt napojen
PmDataTable "data" poskytuje tabulku dat, která je v tomto objektu
Příklad:
Je potřeba spojit data v PROMOTIC objektu "/Data/MyData1" s grafickým prvkem PmTable. V inicializaci grafického prvku (v události onStart) je skript:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Data/MyData1")
pMe.Acx.FillFromInfo oData.GetInfo("data"), "bind"
Grafický prvek PmTable se tak pomocí metody FillFromInfo naplní informacemi o datech z objektu "/Data/MyData1" a parametr "bind" určuje, že tato vazba má zůstat zachována po celou dobu zobrazování. Nyní stačí například v události onRefresh tohoto prvku volat jen metodu Draw, která z Info objektu zjistí nové hodnoty a zobrazí je na obrazovku v grafickém prvku:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Acx.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice