Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt - záložka objektu PmObject

Popis:
Obecné informace o daném PROMOTIC objektu. Záložka je společná pro více objektů. Společný popis je v objektu PmObject.
Konfigurační položky:
Zakázat objekt při spuštěníPokud je zatrženo, pak nebude editovaný objekt (včetně jeho podřazených objektů) zařazen do spuštěné aplikace.

Seznam všech zakázaných PROMOTIC objektů lze vidět v INFO systému v položce /System/DisabledObjects.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace). Upozornění!Tato vlastnost ovlivňuje ostatní objekty v runtime módu (mohou se na tento podmíněně zakázaný objekt odkazovat). Proto se vyhodnocuje při startu dříve než ostatní a nelze v ní použít Makro výraz $.par. Vhodné je však použít například Makro výraz $.cfgfile a tak z konfiguračního souboru ovlivňovat, které objekty se skutečně v aplikaci spustí.

Název objektuNázev (identifikátor) PROMOTIC objektu. Slouží pro získání reference na tento object pomocí metody PmObject.Pm.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Typ objektuTyp editovaného (označeného) objektu ve stromu objektů. Viz vlastnost: ClassName.
Čas poslední editaceZapamatovaný čas poslední editace objektu. Hodnota se automaticky nastaví na aktuální čas při uložení editovaného PROMOTIC objektu. Naopak hromadné ukládání celé větve nebo celého projektu nezpůsobí změnu času editace v ukládaných objektech.

Tento pamatovaný čas editace se využívá také při volbě "Najít objekt podle času editace" v lokálním menu objektu.

Cesta k objektuNázev objektu včetně celé cesty ve stromu objektů. Tento text lze vložit jako první argument metody PmObject.Pm. Viz vlastnost: PathName.
Velikost a licence objektuZobrazí okno s rozšířenými informacemi o PROMOTIC objektu. Počet proměnných, počet obrazů a použité licence v označeném objektu a jeho podobjektech. Počet proměnných je počítán do výpočtu velikosti aplikace.

Proměnné, které se počítají do výpočtu velikosti aplikace, jsou proměnné v objektech PmData, PmOpcClientData, PmTrend, PmCommData, PmCommMsg, v zastaralých objektech PmNumber a PmString a v datovém rozšíření ExtSubVar.

Počet proměnných aplikace vyjadřuje rozsah a složitost dané aplikace. Celkový počet je součtem všech definovaných proměnných aplikace. Podle počtu proměnných aplikace je potom stanovena cena licence. Viz Základní runtime licence a Ceník .

Informace o aktuální velikosti aplikace je k dispozici v editoru aplikace v kořenovém objektu (v objektu PmRoot) v konfigurátoru "Velikost a licence objektu".

Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.
Zpřístupnit objekt v proměnnéZaložení globální proměnné (jen pro čtení) s referencí na tento objekt (ve skriptech se lze na objekt odkazovat přes tuto globální proměnnou). Tento konfigurátor je zastaralý a je proto skryt v nových aplikacích a v aplikacích, které ho nepoužívaly.
Ne
Ano, z názvu objektu
Ano, ručně zadaný název
NázevNázev vytvořené globální proměnné (pokud je povoleno), kde název může být složen z prefixu pmo a jména objektu nebo může být ručně zadán. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
Parametry PROMOTIC objektuUmožňuje zadat parametry PROMOTIC objektu pro daný objekt (a systémem tzv. "bublání" přístupné také všem jeho podobjektům). Viz Parametry PROMOTIC objektu.

Je to text ve formátu KeyVal.

Upozornění pro prototypy a instance: Pro objekt PmInstance platí, že přejímá pouze parametry příslušného objektu PmPrototype, kterým může (ale nemusí) zadat změněné hodnoty. To znamená, že že instance může pouze měnit hodnoty existujících parametrů příslušného prototypu. Instance, ale ani rodiče instance, nesmí přidávat parametry nové. Instance (prototyp) má přístupné pouze parametry definované v prototypu, nemá přístup k parametrům rodiče instance. Tím je zajištěno, že všechny instance téhož prototypu mají stejnou sadu parametrů i když s různými hodnotami. Objekt PmInstance je tedy vyjímečný z hlediska hledání parametrů (bublání) tím, že na tomto objektu hledání parametrů končí a nepokračuje k rodiči objektu PmInstance. Z hlediska parametrů je tedy instance prototypu izolována od parametrů zbytku aplikace. Pokud je potřeba získat hodnotu parametru pro prototyp z rodičů instance, pak je nutno tento parametr v objektu PmPrototype založit (se stejným nebo jiným jménem) a na parametr rodiče instance se odkázat buď zde nebo v objektu PmInstance. Odkaz na parametr rodiče se provede jako Makro výraz $.par v hodnotě parametru instance nebo prototypu.

Například v prototypu založíme nový parametr boiler, jehož hodnotu nastavíme na hodnotu parametru boiler rodiče instance: boiler:$.par("boiler");

Uživatelský popisUživatelský popis PROMOTIC objektu. Umožňuje projektantovi zapsat své poznámky nebo dokumentaci přímo do PROMOTIC objektu. Tato forma popisu usňadňuje následnou údržbu a orientaci v aplikaci, zejména pro jiné projektanty. Uživatelský popis je ve formě formátovaného textu, může obsahovat zvýraznění, nové řádky nebo odkazy na jiné PROMOTIC objekty.

Tlačítko Odkazy umožňuje snadný pohyb mezi PROMOTIC objekty s vyplněným uživatelským popisem. Zobrazí se okno se stromem objektů, kde objekty s vyplněným uživatelským popisem jsou zvýrazněny tučným písmem.

Zdrojová podoba: uživatelský popis se edituje v podobě XML zápisu, kde formátovaní se zapisuje speciálními značkami. Tlačítko Editace umožňuje editaci. Zobrazí se okno Okno "Uživatelský popis".
Zobrazená podoba: uživatelský popis je pro prohlížení zobrazen ve výsledné naformátované podobě.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice