Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Metody - záložka objektu PmObject

Popis:
V této záložce se definují metody projektanta tohoto objektu.
Tlačítka:
NováOtevře okno Metoda, ve kterém lze přidat novou metodu.
SmazatSmaže označenou metodu
EditaceOtevře okno Metoda, ve kterém lze editovat označenou metodu.
Poznámka:
V této záložce lze objektu přidávat další metody. Správné užívání těchto metod velmi zjednodušuje a zčitelňuje aplikaci.

Příklad použití: Představme si složku PmFolder, která představuje nějaké zařízení (např. Kotel). Někdy je potřeba z jiné složky tento Kotel odstavit. Lze to dělat tak, že v jiné složce bude podrobný algoritmus jak odstavit Kotel ale daleko lepší je vytvořit metodu přímo ve složce "Kotel", ve které bude algoritmus pro odstávku. Z jiné složky se pak zavola pouze tato metoda.

 
V této záložce lze definovat libovolný počet metod. Na každém řádku seznamu (který je vlevo nahoře) je definice právě jedné metody. Tyto metody lze volat pomocí vlastnosti PmObject.Methods nebo Pm.Methods.
Parametry metody:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém je metoda definována.
pResult[jen pro zápis] (Variant) Výstupní parametr, který slouží ke vrácení výsledné hodnoty metody.

Je dostupný pouze v metodách, které jsou psány v jazyce VBScript. Pro jazyk JavaScript se vrácená hodnota zadá v příkaze return.

pContext(Object) (pro objekty PmRoot a PmPanel) obsahuje referenci na objekt s dodatečnými informacemi o způsobu, kterým byla metoda vyvolána.
pContext.User - (Object) vlastnost s referencí na objekt User, ve kterém jsou podrobnější informace o uživateli (lokálním nebo síťovém), který metodu zavolal. Lze použít například:
- ke chránění metody na konkrétního přihlášeného uživatele nebo skupinu uživatelů.
- k uchování a čtení stavových privátních dat uživatele pomocí metod SetPrivateData a GetPrivateData.

Upozornění! Aby v podobjektu User byla věrohodná hodnota, je nutno, aby v příslušném oprávnění WebRead nebyly pseudo skupiny $ANY a $ANY_NET (tzn. aby při otevření Web stránky musel být přihlášen uživatel).

pContext.Language - (String) vrací informaci o požadovaném národním jazyce, ve kterém jsou požadovány případné textové výstupy metody (vhodné zejména při vyvolávání metody z Web obrazů). Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC. Viz konfigurátor "Hlavní jazyk runtime".
pContext.TypeEnable - (Long) Typ povolení vyvolání metody klientem. Projektant může (dle nastaveného uživatele, hesla či adresy počítače) operaci zakázat. Nastavení tohoto parametru je doporučeno jen pro speciální případy. Běžné zabezpečení je lepší provádět standardně pomocí oprávnění: WebMethods.

Upozornění! Vlastnost je funkční jen pro Web obrazy.

1 (přednastaveno) - povolení operace.
-1 - vyžádání přihlášení uživatele (pokud uživatel nebyl zadán) nebo zakázání uživatele (pokud uživatel byl zadán ale je špatný název a heslo).
-2 - zakázání operace pro daného klienta bezpodmínečně.
Parametry definované projektantem(Variant) Slouží jako předávané parametry při volání dané metody. Tyto parametry se definují v konfigurátoru Parametry.
Metody definované v této záložce pro objekt PmPanel (metody obrazu) a PmRoot (globální metody aplikace) lze volat i ve skriptech obrazů, které jsou určené pro Web sdílení.
 
Seznam používaných metod a počet jejich spuštění lze vidět v INFO systému v záložce při prohlížení daného objektu. V této záložce lze i spustit vybranou metodu (pouze pokud nemá metoda parametry) po vybrání z lokálního menu (pravým tlačítkem myši). Viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.
Příklad1:
V objektu PmFolder je objekt PmData (má název "DAT"), který obsahuje několik proměnných (se jmény například "data1", "data2", atd.) Vytvoříme jednoduchou metodu v objektu PmFolder s názvem "dataadd" s jedním parametrem (má název par1), který představuje název proměnné. Metoda vrací hodnotu požadované proměnné zvětšené o 10.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim val
val = pMe.Pm("DAT").Item(par1).Value
pResult = val + 10
Tuto metodu pak můžeme kdekoli volat:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = oFolder.Methods.dataadd("data1")
Příklad2:
Test, zda uživatel volající danou metodu je členem skupiny $ADMIN:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.TestUserInGroup(1, "$ADMIN", pContext.User.Id) Then
  '...
End If
Příklad3:
Vyvolání globální metody GetStartTime s parametrem par1 (tímto způsobem lze vyvolat globální metodu na serveru i z Web obrazu):
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim val
val = Pm.Methods.GetStartTime(par1)
Další příklady:
Viz příklady v popisu vlastnosti PmObject.Methods.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice