Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmObject (Objekt)

Popis:
Objekt je předkem všech PROMOTIC objektů, což znamená, že všechny PROMOTIC objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.
 
Objekt PmObject obsahuje obecné vlastnosti a metody využitelné u všech ostatních objektů. Je abstraktním PROMOTIC objektem, tzn. že jej nelze vytvořit ve stromu objektů. Je to tedy pouze formální objekt, ve kterém jsou podchyceny všechny obecné charakteristiky všech PROMOTIC objektů.
Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu objektu
GetInfo Vrací referenci na Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Reference na podobjekt zadaný jménem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru PROMOTIC objektu (nebo jeho rodičů)
GetPermission Získaní oprávnění dané operace z objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Methods Přístup k "metodám projektanta" tohoto objektu
Parent Reference na nadřazený objekt ve stromu aplikace
PathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
Pm Reference na PROMOTIC objekt nebo na jeho implementační podobjekt
Root Reference na kořenový objekt aplikace PmRoot
Události:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý PROMOTIC objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Data Seznam definovaných proměnných. Záložka je společná pro více objektů. Společný popis je v objektu PmObject.
DDE Definování podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Metody Definování metod projektanta objektu
Oprávnění Tato záložka je společná více PROMOTIC objektům (PmRoot, PmWorkspace, PmWeb, PmWebDir, PmWebInfo, PmWebFolder, PmWebLang, PmTrend, PmData, PmDataTable, PmAlarmEvent, PmReport) a proto je společný popis konfigurace uveden v Popis záložky Oprávnění objektu PmObject. Ale Seznam oprávnění je uveden pro příslušný objekt samostatně v jeho popisu této záložky
Seznam podobjektů:
User(Uživatel) Objekt představuje přihlášeného uživatele
Var(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice