Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s výběrem zařízení"

Obraz týdenního plánovače s výběrem zařízení.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Plánovače".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří dva objekty PmaPanel. Hlavní objekt má přednastavený název "ScheduleWeek" a vnořený je nazván "SetAction".
- Hlavní okno "ScheduleWeek" má složený objekt PmgBox. Do něj jsou vloženy objekt PmgWTable, popisné texty, tlačítka pro přidání a vložení nové konfigurační položky, tlačítko pro editaci konfigurační položky, tlačítka pro posun v seznamu nahoru a dolů, tlačítko pro načtení a tlačítko pro uložení konfigurace. Vnořené okno obsahuje dvoustavová tlačítka pro výběr dnů v týdnu, editační texty s tlačítky pro zadání času, přepínače pro výběr zařízení, akce a parametru akce, tlačítko pro potvrzení konfigurace, tlačítko pro stornování.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").


Předkonfigurace je určena pro plánování akcí v technologii, ve které jsou zařízení s možností samostatného časového plánu k provedení akce. Seznam zařízení je v textové podobě uveden v metodě "GetDevice" hlavního obrazu. Seznam akcí v metodě "GetAction" a seznam parametrů akce v metodě "GetParam". Jednotlivé řádky tabulky tvoří příkazy zadávané řídicímu systému pro provádění akcí u jednotlivých zařízení v časové závislosti. Pro konverzi z textových hodnot ve vizualizaci do binárních nebo indexových hodnot ŘS a zpět slouží metody ConvertDataArrayToByte a ConvertDataArrayToString. Metody LoadData a SaveData načítají nebo ukládají data do souboru typu JSON.

Tlačítka Přidat a Vložit otevírají metodou CreateView okno "SetAction" ve kterém lze zadat časové údaje, zvolit zařízení, název akce a parametr akce. Po potvrzení je přidán nebo vložen nový řádek se zadanými parametry. Tlačítko Upravit otevře stejné modální okno, ve kterém jsou načteny údaje editovaného řádku pro jeho úpravu. Tlačítka se šipkami umožňují přesun označeného řádku v pořadí řádků tabulky. Tlačítko Načíst volá metodu projektanta "LoadData" a získané pole hodnot zapíše do řádků a sloupců tabulky. Tlačítko Uložit přečte hodnoty z řádků a sloupců tabulky do formátu JSON a předá ho v parametru do metody "SaveData" k uložení.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "ScheduleWeek"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
© MICROSYS, spol. s r.o.