Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Ovládání stavu vybraného zařízení v denním časovém intervalu podle týdenního plánovače"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Plánovače".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder. Hlavní objekt má přednastavený název "Schedule".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace PmaFolder s přednastaveným objekty PmaPanel, PmaTimer a PmaData umožňuje nastavit a do souboru uložit časový plán. Ten umožní v metodě "SetDevices" objektu PmaTimer nastavit hodnoty pro zařízení podle časového plánu.
- Obraz "ScheduleWeek" má složený objekt PmgBox. Do něj jsou vloženy objekt PmgWTable, popisné texty, tlačítka pro přidání a vložení nové konfigurační položky, tlačítko pro editaci konfigurační položky, tlačítka pro posun v seznamu nahoru a dolů, tlačítko pro načtení a tlačítko pro uložení konfigurace. Vnořené okno obsahuje dvoustavová tlačítka pro výběr dnů v týdnu, editační texty s tlačítky pro zadání času, přepínače pro výběr zařízení, akce a parametru akce, tlačítko pro potvrzení konfigurace, tlačítko pro stornování.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").


Předkonfigurace je určena pro plánování akcí v technologii, ve které jsou zařízení s možností samostatného časového plánu k provedení akce. Seznam zařízení je v textové podobě uveden v metodě "GetDevice" hlavního obrazu. Seznam akcí v metodě "GetAction" a seznam parametrů akce v metodě "GetParam". Jednotlivé řádky tabulky tvoří příkazy zadávané řídicímu systému pro provádění akcí u jednotlivých zařízení v časové závislosti. Pro konverzi z textových hodnot ve vizualizaci do binárních nebo indexových hodnot ŘS a zpět slouží metody ConvertDataArrayToByte a ConvertDataArrayToString. Metody ReadData a SaveData načítají nebo ukládají data do souboru typu JSON.

Tlačítka Přidat a Vložit otevírají metodou CreateView okno "SetAction" ve kterém lze zadat časové údaje, zvolit zařízení, název akce a parametr akce. Po potvrzení je přidán nebo vložen nový řádek se zadanými parametry. Tlačítko Upravit otevře stejné modální okno, ve kterém jsou načteny údaje editovaného řádku pro jeho úpravu. Tlačítka se šipkami umožňují přesun označeného řádku v pořadí řádků tabulky. Tlačítko Načíst volá metodu projektanta "LoadData" a získané pole hodnot zapíše do řádků a sloupců tabulky. Tlačítko Uložit přečte hodnoty z řádků a sloupců tabulky do formátu JSON a předá ho v parametru do metody "SaveData" k uložení.

Objekt PmaData má proměnnou Schedule typu String a obsahuje kopii plánu uloženého v souboru ScheduleData.json.

Objekt PmaTimer v metodě "SetDevices" umožní nastavit hodnoty pro zařízení podle časového plánu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Schedule"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.