Promotic

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním časovým plánem a s ovládáním pro více zařízení"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Plánovač".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder. Hlavní objekt má přednastavený název "Schedule".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace PmaFolder s přednastavenými objekty PmaPanel, PmaTimer a PmaData umožňuje ve dvou programech nastavit a do souboru uložit časový plán samostatně pro několik zařízení. Ten zajistí, že každý den v plánovaném časovém intervalu bude pro jednotlivé zařízení nastavena hodnota příslušné proměnné.

V obrazu (ScheduleWeek) jsou umístěny objekty PmgButton, PmgWCombo a objekty pro zadání zobrazení hodnot časového plánu.

V události onPanelStartEnd je volána metoda "LoadData" která má v parametru pomocí metody GetProgram zjištěno číslo platného aktuálního programu. Metoda "LoadData" pak provede načtení a zpracování uložených hodnot do grafických objektů.

Stav plánovače je při uložení zapsán do souboru ScheduleDevice.json ve složce Cfg aplikace. Tento soubor je ve formátu JSON a má přednastevené časové plány pro tři zařízení nazvané fan_1, fan_2 a pump. Názvy těchto zařizení lze podle potřeby upravit. Také lze rozkopírováním nebo smazáním příslušné sekce v souboru změnit počet sledovaných zařízení.

Objekt PmaData má proměnnou Schedule typu String a obsahuje kopii plánu uloženého v souboru Schedule.json.

Objekt PmaTimer v metodě "SetState" porovnává aktuální čas s časovým plánem pro jednotlivých zařízení. Tento aktuální stav je předán metodě SetDevices v parametrech devices a state. Tuto metodu je nutno pro potřeby aplikace upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Schedule"
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.