Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Denní topný plán (hodinový) - prohlížení a nastavení"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Teplo".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel. Hlavní objekt má přednastavený název "Heat daily plan".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace umožňuje zobrazit a editovat denní plán průběhu žádané teploty. Data průběhu jsou získaná voláním metody obrazu LoadData a ukládána pomocí SaveData.

Plochu zadávacího grafu tvoří dva do sebe vnořené objekty PmgCanvas. Vnější Pmg objekt vykresluje osy x a y a jejich popisky hodnot. Ty lze upravit dodatečně v metodách DrawScaleX nebo DrawScaleY v kartě "Draw", a také u příslušných proměnných v kartě "Proměnné".

Vnitřní objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic" na základě hodnot v proměnných valX a valY v kartě "Proměnné" vykresluje průběh topného plánu. V kartě "Metody" jsou obslužné metody pro načtení, uložení a editaci křivky.

V kartě "Události" v události onMousePress je skript reagující na kliknutí myši na ploše prohlížeče v závisloti na stavu objektu PmgRadioButton.
Skript umožňuje:
ve stavu 1 přesunout nejbližší bod v ose Y.


Přednastavená tlačítka LoadData a SaveData volají příslušné metody obrazu a slouží pro načtení nebo pro uložení hodnot topného plánu. Tyto metody je nutno upravit tak, aby navazovaly na sledovanou technologii.

Vstupní pole PmgNumber umožňuje editaci hodnoty jednotlivého bodu. Tlačítka + a - umožňují hromadnou editaci hodnot všech bodů o zadanou hodnotu. Další tlačítko umožňuje přenést hodnotu označenoho bodu na všechny body vpravo do konce nebo až do změny hodnoty.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PlanDay"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Minimum rozsahu zadávaných teplotOsa Y - Minimum rozsahu zadávaných teplot
Maximum rozsahu zadávaných teplotOsa Y - Maximum rozsahu zadávaných teplot
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty.
Plná URL adresa k této komponentě pak je například:
"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Identifikátor Web komponenty".
© MICROSYS, spol. s r.o.