Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmaReport - Z CSV souboru do tabulky rozdělené na stránky"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Reporty / Report (PmaReport)".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Vytvoří objekt PmaReport, který je napojen na soubor vzoru RepCycTable.htm (v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem reportu") umístěný v systému PROMOTIC ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report. V události onReportRequest jsou načteny metodou FileCsvRead data z CSV souboru. Pole dat, nadpis, počet řádků tabulky na první (a další) stránce (případně pole názvů sloupců) je pomocí příkazů SetKeyValue předáno souboru vzoru, který tyto vlastnosti nastaví a zobrazí pole dat.

Pokud žádný ze vzorů funkčně nebo graficky nevyhovuje potřebám aplikace, pak lze některý zkopírovat do PROMOTIC aplikace a tam ho podle potřeby upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PmaReportCsv"
Nadpis tabulkového reportuzáhlaví reportu (přednastaveno) Tabulka dat z CSV souboru
Zdroj názvů sloupců
Bez názvů sloupců (přednastaveno) - Tato volba zobrazí pouze data bez názvů sloupců
Názvy sloupců jsou zadány samostatně - Tato volba je vhodná, pokud požádujeme vlastní pojmenování sloupců
Názvy sloupců jsou součástí pole dat - Tato volba je vhodná, pokud v poli zdrojových dat jsou na prvním řádku názvy sloupců
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Příklad na otevření objektu PmaReport:
Voláno v události onButtonUp objektu PmgButton. Objekt bude otevřen jako samostatné okno.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PmaReportCsv", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Příklad na tisk objektu PmaReport:
Voláno v události onButtonUp objektu PmgButton. Příklad je funkční pouze v lokální aplikaci. Pokud má tisk fungovat i na Web klientovi, pak metoda SaveToString musí být volána v metodě obrazu na serveru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sReport = pMe.Pm("/PmaReportCsv").SaveToString("");
Pm.PrintHtmlPage(sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;");
© MICROSYS, spol. s r.o.