Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmaReport - Historie alarmů"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Reporty / Report (PmaReport)".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaReport. Objekt je napojen v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem reportu" na příslušný soubor vzoru RepAlEv.htm. Vzory jsou umístěny v systému PROMOTIC ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report.

V události onReportRequest je uveden skript.
Na začátku skriptu je nutno nastavit v proměnné oAl platnou cestu k objektu PmaAlarmGroup.
K načtení pole dat je použita metoda GetHistoryData:
sColumns (proměnná) určuje, které sloupce mají být v reportu zobrazeny
sFilter1 (proměnná) určuje, že sloupce budou mít lokalizované názvy, zobrazeno bude až 200 záznamů a bude se vyhledávat v posledních 500 záznamech.

Pomocí SetKeyValue je předáno souboru vzoru:
Title1 - nadpis reportu
Title2 - použité filtrační parametry a časový rozsah zobrazených dat alarmů
nRowsFirst - počet řádků v tabulce na první straně
nRowsNext - počet řádků v tabulce na dalších stránkách
aData - samotné pole dat alarmů


Při zobrazování tohoto reportu lze použít vstupní filtrační parametry. Tyto parametry umožňují zobrazovat pouze ty alarmy, které jsou v parametru definovány. Ve skriptu události onReportRequest je hodnota tohoto parametru přijata jako další filtrační výraz (sFilter2) metody PmaAlarmGroup.GetHistoryData.
Lze použít parametry source, desc, comment a priority a to buď samostatně nebo v kombinaci.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "ReportAlHistory"
Nadpis reportu alarmůnadpis reportu alarmů
Cesta k objektu alarmůRelativní nebo absolutní cesta k objektu PmaAlarmGroup.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Příklad na otevření objektu PmaReport:
Voláno v události onButtonUp objektu PmgButton. Objekt bude otevřen jako samostatné okno.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/ReportAlHistory", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Příklad na otevření objektu PmaReport s parametrem:
Voláno v události onButtonUp objektu PmgButton. Objekt bude otevřen v rámu "main" objektu PmaWorkspace a s hodnotou parametru source uvedeným v konfigurátoru "Výchozí hodnota sViewPars" změněným na Boil.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/ReportAlHistory", "pars:{source:Boil}", "target:main;");
oCreator.Open();
Příklad na tisk objektu PmaReport:
Voláno v události onButtonUp objektu PmgButton. Příklad je funkční pouze v lokální aplikaci. Pokud má tisk fungovat i na Web klientovi, pak metoda SaveToString musí být volána v metodě obrazu na serveru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sReport = pMe.Pm("/ReportAlHistory").SaveToString("");
Pm.PrintHtmlPage(sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;");
© MICROSYS, spol. s r.o.