Promotic

PmUser - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt PmUser

Obiekt ten jest dostępny na przykład:
- we właściwości Pm.LoggedUser
- w zdarzeniach: onUserLogonEnd, onUserLogoff oraz onPageModify (w parametrze pEvent.User)
- w zdarzeniach: onUserItemAction oraz onStateChange (w parametrze pEvent.Context.User)


Podczas uwierzytelniania dane uwierzytelniające logującego się użytkownika lokalnego lub sieciowego są porównywane z listą zdefiniowanych użytkowników (patrz karta "PmaRoot > Użytkownicy").
Pierwszy znaleziony zdefiniowany użytkownik, którego definicja odpowiada danym uwierzytelniającym, zostanie następnie wykorzystany w systemie kontroli uprawnień użytkowników (patrz karta "Uprawnienie") a jego dane zostaną wykorzystane przez obiekt PmUser.

Prywatne dane użytkownika:
W zdarzeniach onUserLogonEnd, onUserLogoff oraz onPageModify lub w metodach projektanta obiektu PmaPanel można konkretnemu użytkownikowi (obiektowi PmUser) przypisać i odczytać nazwane dane pomocnicze przy pomocy metod PmUser.SetPrivateData oraz PmUser.GetPrivateData. TO jest bardzo dogodne zwłaszcza dla użytkowników sieciowych, ponieważ można w ten sposób uchowywać różne stany zalogowanego użytkownika. Następnie można na przykład w Web panelu zastosować powiązanie danych "UP - Powiązanie danych z właściwością zalogowanego użytkownika" podłączone do GetPrivateData i w ten sposób wyświetlać w jednym Pmg obiektcie inną wartość dla każdego użytkownika.

Przykłady zastosowania zastosowania danych prywatnych:
Ustawienie danych prywatnych przez serwer:
W zdarzeniu onUserLogonEnd zostanie ustawiona dla użytkownika "TEST" wartość prywatna o identyfikatorze dt0 na wartość 7, w innym przypadku na 0.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.User.Name == "TEST")
{
pEvent.User.SetPrivateData("dt0", 7);
}
else
{
pEvent.User.SetPrivateData("dt0", 0);
}
Ustawienie danych prywatnych przez klienta:
W zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton jest wołana metoda projektanta panela "SettingData" o dwu parametrach.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SettingData("dt0", 7);
Metoda "SettingData" posiada dwa parametry sId oraz vVal. Bieżący zalogowany użytkownik zapisał do swoich danych prywatnych daną o identyfikatorze dt0 o wartości 7.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pContext.User.SetPrivateData(sId, vVal);
Odczyt danych prywatnych przez klienta:
Odczyt wartości danych prywatnych następnie może być wykonana powiązaniem danych "UP - Powiązanie danych z właściwością zalogowanego użytkownika" podłączonego do GetPrivateData. Lub na przykład przez wywołanie metody projektanta panela "GettingData" z parametrem z Pmg obiektu :
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pMe.PmPanel.Methods.GettingData("dt0") == 7)
{
// ...
}
Metoda panela "GettingData" posiada parametr sId i zwraca wartość.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

return pContext.User.GetPrivateData(sId);
© MICROSYS, spol. s r.o.