Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PID regulátor"

Varianta PID regulace pro pomalou soustavu

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Regulátory".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaPanel, PmaData, PmaTimer a PmaTrendGroup.
- Předkonfigurace není vytvořena tak, aby fungovala jako Web obraz.


V objektu PmaData s názvem "Data" jsou hlavní proměnné w - (desired) požadovaná hodnota, u - (regulator output) akční veličina a y - (measured) regulovaná veličina. Tyto proměnné jsou pomocí ExtTrend napojeny na objekt PmaTrendGroup. Veličiny Kp, Ti, Td a t jsou konstantami regulátoru. Veličiny omezující hodnoty výstupu regulátoru jsou umax, umin a bLimit. Další veličiny jsou pouze pomocné a slouží pro ukládání dat od posledního regulačního zásahu.

Objekt PmaTimer s názvem "Timer" obsahuje v události onTick celý výpočet použité regulace. Pomocí komentářů jsou popsány jednotlivé kroky samotného výpočtu.

Objekt PmaPanel slouží k testování nastavení parametrů regulace. V horní části obrazu je pomocí různých Pmg objektů sestaveno blokové schéma regulačního obvodu. Regulační obvod je doplněn popisky a průběžně sledovanými hodnotami z regulace zobrazovanými v objektech PmgNumber. Pomocí objektů PmgWEdit lze upravovat konstanty nebo omezující limity regulátoru. Objekt PmgTrendViewer graficky zobrazuje průběh regulace. Pomocí objektu PmgSlider napojeným datovou vazbou na datovou veličinu w lze simulovat požadovanou hodnotu, kterou má regulovaná soustava (veličina - y) dosáhnout.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PID"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.