Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

arc - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vytvoří kruh nebo jeho část.
Syntaxe:
arc(x As Long, y As Long, r As Long, startAngle As Long, endAngle As Long, [counterclockwise As Long]) As Object
Volání:
ctx.arc(x, y, r, startAngle, endAngle, counterclockwise);
Parametry:
x(Long) x-ová souřadnice středu kruhu
y(Long) y-ová souřadnice středu kruhu
r(Long) Poloměr kruhu
startAngle(Long) Počátek kreslení kruhu v radianech (0 znamená, že počátek je na pozici 3 hodin)
endAngle(Long) Konec kreslení v radianech
counterclockwise[nepovinné] (Long) Určuje, zda kreslení je ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
false - ve směru hodinových ručiček
true - proti směru hodinových ručiček
Poznámka:
Pro vytvoření kružnice se nastavuje: startAngle=0 a endAngle=2*Pm.PI.
 
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné vykreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad1:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v záložce Draw v úvodu skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 45, 50, 0, 2 * Pm.PI);
ctx.stroke();
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 45, 50, 0, 1.5 * Pm.PI);
ctx.stroke();
Příklad3:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 75, 50, Pm.PI, 2 * Pm.PI);
ctx.stroke();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice