Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Grafické prvky

Grafický prvek je objekt, který lze vytvořit v editoru obrazů. Je základním stavebním prvkem obrazu aplikace (objektu PmPanel) systému PROMOTIC. Pomocí grafických prvků lze vytvořit obraz aplikace, který slouží k vizualizaci dat, k jejich zadávání dat, řízení, atd.

Grafický prvek lze vložit do obrazu z okna "Předkonfigurace grafických prvků".

 
Základní pojmy:
Okenní prvek: Tento prvek při vykreslování obrazu vytvoří vlastního podokno (toto okno má stejné rozměry jako samotný grafický prvek), jehož rodičem je okno, v němž je vykreslován celý obraz. Proto okenní prvky vždy překrývají na ploše všechny běžné prvky nezávisle na pořadí, v jakém byly všechny konstruovány. Omezení při vytváření složených prvků: do okenních prvků nelze žádné prvky vnořovat.

Seznam okenních prvků: PmiAx, PmiWEdit, PmiWCheck, PmiWCombo, PmiWFrame a PmiWAnimate.

Označený prvek: Tento prvek je ohraničen množinou bodů (2 až 8, podle typu prvku) ve tvaru malých čtverců. Označených prvků muže být více najednou. Označený prvek může být zároveň i prvkem aktuálním. Jak označovat prvky - viz: Základní ovládání editoru obrazů.
Aktuální prvek: Je to prvek, na kterém se nacházel kurzor myši v okamžiku stisknutí levého nebo pravého tlačítka myši. Název tohoto prvku je vypisován ve stavovém řádku při každé změně kurzor myši. Aktuální prvek může zároveň být i označeným prvkem.
 
Seznam grafických prvků systému PROMOTIC:
PmiAnimImage(Animovaný obrázek) Zobrazení obrázků ze souborů (*.gif)
PmiAx(ActiveX) Slouží pro zobrazení grafických ActiveX objektu
PmiBar(Sloupec) Zobrazení hodnoty v podobě hladiny grafického sloupce
PmiBarPane(Měřící přístroj sloupcový svislý (vodorovný) s nadpisem) Zobrazuje hodnotu proměnné pomocí hladiny sloupce
PmiBitmap(Bitová mapa) Starý způsob zobrazení bitové mapy (soubor formátu *.bmp) (zastaralé)
PmiButton(Tlačítko jednostavové) Jednostavové tlačítko pro spouštění skriptu
PmiButtonRadio(Radiová tlačítka s nadpisem/bez nadpisu) Slouží k výběru jedné z položek
PmiButtonTwo(Tlačítko dvoustavové) Tlačítko určené k přepínání dvou stavů
PmiCanvas(Kreslící plocha) Kreslící plocha
PmiEllipse(Elipsa, Kružnice) Slouží pro kreslení elips a kružnic
PmiInstance(Instance) Instance prototypu (vzoru), tzn. instance objektu PmiPrototype
PmiItem(Předek všech grafických prvků) Předek všech grafických prvků
PmiLine(Čára vodorovná, svislá) Kreslení přímých jednoduchých čar
PmiLine3D(Vryp vodorovný, svislý) Slouží pro kreslení stínované čáry typu vryp
PmiPanel(Panel s nadpisem, bez nadpisu, obrys) Slouží hlavně ke sdružování více prvku
PmiPanelMeter(Měřící přístroj ručkový s nadpisem) Zobrazení hodnoty měřené veličiny jako u analogových měřících přístrojů (zastaralé)
PmiPipe(Potrubí) Znázornění potrubí v obrazu
PmiPrototype(Prototyp) Vzor pro instanci, tzn. pro prvek PmiInstance.
PmiRasterImage(Rastrový obrázek) Zobrazení obrázků ze souborů (png, jpg, svg, bmp, gif, tif, wmf, ...)
PmiRectangle(Obdélník, Čtverec) Kreslení obdélníků a čtverců
PmiRoot(Grafický obsah obrazu) Grafický obsah obrazu
PmiShape(Tvar) Kreslení obecného tvaru (např. mnohoúhelníku) (zastaralé)
PmiSlider(Táhlo) Nastavení numerické hodnoty v podobě táhla
PmiSliderPane(Táhlo se stupnicí) Zadává hodnoty v podobě táhla se stupnicí
PmiText(Text s pozadím, bez pozadí) Zobrazení textových řetězců a numerických hodnot
PmiWAnimate(Video přehrávač) Přehrávání multimediálních video souborů (*.avi,*.mpg,...)
PmiWCombo(ComboBox) Zadávání hodnot vybraných ze seznamu vysunovací nabídky
PmiWEdit(Edit Box) Zobrazení textového údaje
PmiWFrame Zobrazení prohlížeče Promotic objektu
PmiWCheck(Zatržítko) Určen pro zadání/zobrazení boolean hodnoty ANO/NE v podobě zatržítka (zastaralé)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice