Promotic

Obiekt HttpRequest

Opis:
HttpRequest to obiekt, przy pomocy którego można wykonać transfer danych pomiędzy Web klientem a Web serwerem..

Klient może przy pomocy tego obiektu wysłać dowolne HTTP żądanie. Obiekt ten ma wiele wersji. Tu opisano tylko interfejs dla wersji MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 oraz MSXML2.XMLHTTP.6.0.
 
Wersja MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 ponadto zawiera metody, które umożliwiaja uwierzytelnianie komunikacji przy pomocy certyfikatów użytkownika.
 
Każdy format danych może być odbierany lub wysyłany. W przypadku odbioru danych w formacie XML otrzymana odpowiedź może być analizowana przy pomocy Microsoft XML Document Object Model (DOM). Patrz: Jak odczytywać w aplikacji ogólne pliki XML.
Właściwości i metody:
abortZakończy oraz zamknie obiekt HTTP request.
getAllResponseHeadersOdczyta wartości wsszystkich nagłówków HTTP requestu.
getOptionZwraca informację o wymaganej właściwości transmisji.
getResponseHeaderWczyta wartość określonego nagłówka HTTP reqestu.
onreadystatechangeOkreśla funkcję, która ma zostać wywołana, jeżeli zostanie zmieniona właściwość readyState
readyStateInformuje o statusie żądania.
openUstawia metodę, adres URL oraz informacje uwierzytelniające dla żądanego transferu danych.
responseBodyReprezentuje treść wiadomości jako tablicę bajtów.
responseStreamReprezentuje treść wiadomości jako IStream.
responseTextReprezentuje treść wiadomości jako tekst.
responseXMLReprezentuje treść wiadomości jako obiekt parsowalny MSXML (Microsoft® XML Core Services).
sendWyśle żądanie HTTP na serwer.
setOptionUstawia wymaganą właściwość transmisji.
setProxySpecyficzne ustawienia proxy
setProxyCredentialsDane logowania do uwierzytelniania przez proxy.
setRequestHeaderWczyka wartość konkretnego nagłówka HTTP reqestu.
setTimeoutsOkreśla ustawienia limitu czasu dla rozwiązywania nazwy domeny, nawiązywania połączenia z serwerem, wysyłania danych i odbierania odpowiedzi.
statusZwraca kod stanu żądania HTTP request.
waitForResponseUmożliwia serwerowi żądającemu wstrzymanie wykonywania operacji w oczekiwaniu na zakończenie asynchronicznej operacji wysyłania.
© MICROSYS, spol. s r. o.