Update cookies preferences
Promotic

Obiekt HttpRequest

Opis:
HttpRequest to obiekt, przy pomocy którego można wykonać transfer danych pomiędzy Web klientem a Web serwerem.

Klient może przy pomocy tego obiektu wysłać dowolne HTTP żądanie. Obiekt ten ma wiele wersji. Tu opisano tylko interfejs dla wersji MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 oraz MSXML2.XMLHTTP.6.0.
 
Wersja MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 ponadto zawiera metody, które umożliwiaja uwierzytelnienie komunikacji przy pomocy certyfikatów użytkownika.
 
Każdy format danych może być odbierany lub wysyłany. W przypadku odbioru danych w formacie XML otrzymana odpowiedź może być analizowana przy pomocy Microsoft XML Document Object Model (DOM). Patrz: Jak odczytywać w aplikacji ogólne pliki XML.
Właściwości i metody:
abort()Zakończy oraz zamknie obiekt HttpRequest
getAllResponseHeaders()Odczyta wartości wsszystkich nagłówków HTTP requestu
getOption()Zwraca informację o wymaganej właściwości transmisji
getResponseHeader()Wczyta wartość określonego nagłówka HTTP reqestu
onreadystatechangeOkreśla funkcję, która ma zostać wywołana, jeżeli zostanie zmieniona właściwość readyState
readyStateInformuje o statusie żądania
open()Ustawia metodę, adres URL oraz informacje uwierzytelniające dla żądanego transferu danych
responseBodyReprezentuje treść wiadomości jako tablicę bajtów.
responseStreamReprezentuje treść wiadomości jako IStream.
responseTextReprezentuje treść wiadomości jako tekst.
responseXMLReprezentuje treść wiadomości jako obiekt parsowalny MSXML (Microsoft XML Core Services).
send()Wyśle żądanie HTTP na serwer
setOption()Ustawia wymaganą właściwość transmisji
setProxy()Specyficzne ustawienia proxy
setProxyCredentials()Dane logowania do uwierzytelnienia przez proxy
setRequestHeader()Wczyka wartość konkretnego nagłówka HTTP reqestu
setTimeouts()Określa ustawienia limitu czasu dla rozwiązywania nazwy domeny, nawiązywania połączenia z serwerem, wysyłania danych i odbierania odpowiedzi
statusZwraca kod stanu żądania HTTP request
waitForResponse()Umożliwia serwerowi żądającemu wstrzymanie wykonywania operacji w oczekiwaniu na zakończenie asynchronicznej operacji wysyłania
© MICROSYS, spol. s r.o.