Promotic

setTimeouts - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Określa ustawienia limitu czasu dla rozwiązywania nazwy domeny, nawiązywania połączenia z serwerem, wysyłania danych i odbierania odpowiedzi..
Składnia:
String setTimeouts(Long resolveTimeout, Long connectTimeout, Long sendTimeout, Long receiveTimeout)
Parametry:
resolveTimeout(Long) Służy do mapowania nazw hostów (na przykład "www.microsoft.com") na adresy IP.
connectTimeout(Long) Wartość ta jest używana do ustanowienia soketu komunikacyjnego z serwerem docelowym, o wartości domyślnej 60 sekund.
sendTimeout(Long) Wartość dotyczy wysłania pojedynczego pakietu danych żądania (jeżeli występuje) na gnieździe komunikacyjnym do serwera docelowego.
Duże żądanie wysłane do serwera będzie zazwyczaj podzielone na wiele pakietów.
Timeout wysyłania dotyczy wysyłania każdego pakietu osobno.
Domyślną wartością jest 30 sekund.
receiveTimeout(Long) Wartość ta jest ważna dla odbioru pakietu danych odpowiedzi z serwera docelowego.
Duże odpowiedź zostanie podzielone na kilka pakietów.
Timeout odbioru odnosi się do pobierania każdego pakietu danych z gniazda.
Wartość domyślna jest 30 sekund.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oReq.setTimeouts(5000, 5000, 15000, 15000);
© MICROSYS, spol. s r.o.