Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmMelsecQA - PLC Mitsubishi - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmMelsecQA.

Viz Komunikace s PLC automaty Mitsubishi.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / Mitsubishi - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaComm a ukázkovou sadu dat. Dále se vytvoří obraz se složenými Pmg objekty pro zobrazení jejich stavu.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.
- Obraz slouží k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmaData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmaCommGroup.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "MelsecQA"
Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Číslo vzdáleného TCP/UDP portuČíslo Ethernet vzdáleného portu pro danou komunikaci.
Hodnoty zadanéné v Ethernet převodníku.
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Parity.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Parita".
NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Formát protokoluUrčuje tvar protokolu.
Závisí na typu PLC automatu a jeho nastavení (např. závisí na nastavení přepínače MODE na komunikačním modulu AJ71C24).
3E/ASCII = Q/L series ethernet (3E compatible), ASCII Format -
Protokol pro Ethernet pro PLC automaty řady Q a L. Je to varianta ve tvaru "ASCII code" (varianta "binary code" zatím není v ovladači implementována).
3C/CF1 = Q series serial (3C compatible), Control Format 1 -
Protokol pro sériovou linku pro PLC automaty řady Q C24. Je to základní (doporučená) varianta a od ní jsou pak odvozeny následující 3 podvarianty.
3C/CF2 = Q series serial (3C compatible), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -
Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy se do protokolu ještě přidává číslo bloku.
3C/CF3 = Q series serial (3C compatible), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -
Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy protokol začíná znakem STX (=2) a končí znakem ETX (=3).
3C/CF4 = Q series serial (3C compatible), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -
Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy na konci každé zprávy jsou 2 znaky CR+LF.
1C/CF1 = A series (1C compatible), Control Format 1 -
Protokol pro sériovou linku pro PLC automaty řady A, ale lze použít i pro PLC automaty řady Q. Je to základní (doporučená) varianta a od ní jsou pak odvozeny následující 3 podvarianty.
1C/CF2 = A series (1C compatible), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -
Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy se do protokolu ještě přidává číslo bloku.
1C/CF3 = A series (1C compatible), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -
Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy protokol začíná znakem STX (=2) a končí znakem ETX (=3).
1C/CF4 = A series (1C compatible), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -
Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy na konci každé zprávy jsou 2 znaky CR+LF.
A1E/ASCII = A series Ethernet ASCII (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -
Protokol pro Ethernet pro PLC automaty řady A s přídavným komunikačním modulem A1SJ71E71-B2/B5. Přepínač SW2 je na tomto modulu přepnut na ASCII tvar protokolu.
A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -
Protokol pro Ethernet pro PLC automaty řady FX s integrovaným Ethernet portem a PLC řady A s přídavným komunikačním modulem A1SJ71E71-B2/B5. V PLC automatu musí být přepínač Communication Data Code (nebo SW2 na těchto modulech) přepnut na binární tvar protokolu.
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz pro testovací dataVytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.