Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmMBus - Měřič Sontex Supercal531 (2 stránky registrů) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmMBus s testovacím obrazem pro čtení ze dvou stránek registrů.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / M-BUS".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaComm a ukázkovou sadu dat. Dále se vytvoří obraz se složenými Pmg objekty pro zobrazení jejich stavu.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.
- Obraz slouží k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...).
Objekt PmaCommMsg s názvem "Initialize" zajišťuje inicializaci komunikace.
V objektech Page0 a Page1 jsou definována požadovaná data stránek registrů.
Periodu komunikace zajišťuje objekt PmaTimer. Tento objekt spouští metodu objektu PmaFolder s názvem "RunComm".

Položky stránek registrů této předkonfigurace nemusí vždy přesně souhlasit se skutečností konkrétního zařízení. Výrobce může měřené veličiny v registrech přesunout na jinou pozici nebo jinou stránku.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommSupercal531"
Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Číslo vzdáleného TCP/UDP portuČíslo Ethernet vzdáleného portu pro danou komunikaci.
Hodnoty zadanéné v převodníku M-Bus/Ethernet.
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Filtrovat ECHO znakyUrčuje, zda se mají první přijatá data odstranit (odfiltrovat), protože to jsou opakující se znaky ze zprávy vyslané.
Poznámka: Přijaté odfiltrované ECHO znaky jsou zaznamenány spolu s ostatními přijatými znaky v položce "/COMM/Ovladač/Monitor" INFO systému. Závisí však na převodníku M-BUS/RS232. Například převodník SLC-31 od firmy Elsaco vrací zaslané znaky a je tedy nutno zadat Ano. Převodník od firmy Codea zaslané znaky nevrací a je nutno zadat Ne.
Ne (přednastaveno) - Nefiltrovat
Ano - Filtrovat. Odstraní se tolik prvních přijatých znaků, kolik bylo znaků naposledy vysláno. Je potřeba nastavit, pokud port (převodník) vrací zaslané znaky.
Adresa zařízení, který posílá data (254 je univerzální adresa)
Přednastavená adresa měřičeAdresa zařízení v síti M-Bus. Viz: Přednastavená adresa měřiče.
Vytvořit obraz "Info o hodnotách měřiče"Vytvoří objekt PmaCommMsg s obrazem pro zjištění informací o připojeném zařízení
Vytvořit obraz pro testovací dataVytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.