Promotic

Předkonfigurace "PmSBUS - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmSBUS - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty SAIA a DIGIControl protokolem S-BUS/S-BUS+.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / S-BUS".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace pro Ethernet nebo pro sériovou linku.
Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a viz také PmSBUS - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty SAIA a DIGIControl protokolem S-BUS/S-BUS+..
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Comm"
Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Zavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:
Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Připojit až při prvním přenosu
Zavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Zavřít spojení po každém přenosu
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Typ dat protokoluViz: Typ dat protokolu
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Parametry > Parametry protokolu".
Stejná data jak pro sériovou linku
SAIA S-BUS in UDP-frame
DIGIControl S-BUS TBETH protocol
Číslo vzdáleného TCP/UDP portuČíslo Ethernet vzdáleného portu pro danou komunikaci.
5050 - SBUS in UDP-frame pro PLC automaty PLC SAIA
5556 - pro PLC automaty DIGIControl
5558 - pro PLC automaty DIGIControl
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Číslo vzdáleného TCP/UDP portu".
Mód přenosuViz: Mód přenosu
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Parametry > Parametry protokolu".
1: Parity
2: Data
SBUS adresa této aplikacePro typ dat "DIGIControl S-BUS TBETH protocol".
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Přednastavená adresa zařízeníZde zadanou adresu lze použít při zadávání v konfigurátoru "ItemId" v proměnných v tomto objektu (tzn. v proměnných v kartě "Data" nebo v datovém rozšíření ExtComm). Adresu lze zadat v ItemId:
- buď například dev1... - pak se hodnota proměnné bude načítat z PLC automatu s adresou 1.
- nebo devD... - znak "D" zde znamená default (to znamená, že adresa se přebere z tohoto konfigurátoru).

Tento parametr lze v runtime změnit a přečíst ve skriptu pomocí metod: SetSpecParam("SlaveAddr") a GetSpecParam("SlaveAddr").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry > Přednastavená adresa zařízení".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.